Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Technologia Wody?
Przejdź do logowania

 

Wytyczne dla autorów

Zasady przekazywania materiałów do druku w Technologii Wody

1.Objętość artykułów nie powinna przekraczać 30 tys. znaków ze spacjami. Rysunki i zdjęcia należy przesyłać, w miarę możliwości, w oddzielnych plikach graficznych, w niezależnych formatach graficznych (np.: .pdf, .eps, .tiff, .jpeg, .gif, bmp) o jakości zapewniającej czytelność zawartych w nich informacji po wydrukowaniu w formacie czasopisma (przyjmuje się minimalną rozdzielczość pliku 180 dpi dla odwzorowania w docelowych wymiarach ilustracji w czasopiśmie).

2. Do artykułów przeznaczonych do publikacji w dziale Nauka i technika należy dołączyć krótkie streszczenie (maks. 1500 znaków) w języku polskim i angielskim oraz tytuł w języku polskim i angielskim. Prosimy także o załączenie krótkiej informacji o Autorze (imię i nazwisko, tytuły naukowe i zawodowe, miejsce pracy, zajmowane stanowisko, w przypadku pracowników naukowych wskazanie afiliacji, adres poczty elektronicznej, telefony kontaktowe).

3. Artykuły przesyłane do publikacji w Technologii Wody nie mogą być wcześniej publikowane w całości ani we fragmentach w innych czasopismach albo materiałach konferencyjnych, chyba że zostało to wcześniej uzgodnione z Redakcją.

4. Artykuł nie może być także w tym samym czasie przekazany do publikacji w innym wydawnictwie.

5. Nadesłanie artykułu do redakcji Technologii Wody, przeznaczonego do druku w dziale Nauka i technika lub Zagadnienia prawne i ekonomiczne uważa się za równoznaczne z oświadczeniem autora, że powyższe warunki zostały spełnione.

6. Nadesłanie artykułu do druku w Technologii Wody, uważa się za równoznaczne z oświadczeniem autora, że posiada on pełnię praw autorskich (w przypadku grupy autorów także ich zgodę na publikację artykułu w Technologii Wody i akceptację niniejszego Regulaminu) do nadesłanego artykułu oraz zgodę na tę publikację wszystkich właścicieli praw autorskich, zarówno materialnych jak i niematerialnych, dotyczącą wszystkich materiałów graficznych, a w szczególności: map, rysunków, schematów, rozwiązań i układów technicznych, wykresów, zbiorów danych, tabel itp., dołączonych do publikacji.

7. Artykuły naukowo-techniczne podlegają ocenie dwóch niezależnych recenzentów spoza redakcji Technologii Wody. Autorzy artykułów i recenzenci nie znają swojej tożsamości (double-blind review process).

8. Przekazując redakcji tekst, autor przenosi na wydawcę wyłączne prawo do jego publikacji (prawa autorskie i wydawnicze). Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w tekście i skrótów. Materiały niezamówione nie będą zwracane.

9. Przedruk artykułów opublikowanych w Technogii Wody wymaga zgody wydawcy.

B. Zapora ghostwriting (dot. artykułów zgłaszanych do publikacji w działach Nauka i technika oraz Zagadnienia prawne i ekonomiczne)

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wdrażamy procedurę przeciwdziałania zjawiskom określanym jako „ghostwriting” i „guest authorship”, traktowanym jako przejawy nierzetelności naukowej. Z „ghostwriting” mamy do czynienia, kiedy ktoś wnosi istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jednego z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z kolei „guest authorship” („honorary authorship”) polega na uwzględnieniu konkretnej osoby jako autora lub współautora, mimo że jego udział był znikomy lub w ogóle nie miał miejsca.

W celu przeciwdziałania tym zjawiskom zwracamy się do autorów publikacji z prośbą o:

Informowanie o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), za co odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł.

Informowanie o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Dokumentowanie wszelkich przejawów nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Jednocześnie, redakcja zastrzega sobie prawo do ujawniania wykrytych przypadków „ghostwriting” i „guest authorship”, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe itp.).

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Artykuł nie był wcześniej publikowany ani nie jest w trakcie zgłaszania do innego czasopisma chyba że zostało to wczesniej ustalone z redakcją.
 2. Plik z głownym tekstem jest w formacie (do wyboru) OpenOffice, Microsoft Word, RTF
 3. Tam gdzie to mozliwe w bibliografii podane są pełne adresy URL
 4. Tekst jest nie dłuższy niz 30 tys. znaków ze spacjami.
 5. Tekst odpowiada zasadom stylistycznym i modelowi bibliografii okreslonym we Wskazówkach dla autorów, które można znaleźć także w sekcji "O czasopismie"
 

Prawa autorskie

Nadesłanie artykułu do druku w Technologii Wody, uważa się za równoznaczne z oświadczeniem autora, że posiada on pełnię praw autorskich (w przypadku grupy autorów także ich zgodę na publikację artykułu w Technologii Wody i akceptację niniejszego Regulaminu) do nadesłanego artykułu oraz zgodę na tę publikację wszystkich właścicieli praw autorskich, zarówno materialnych jak i niematerialnych, dotyczącą wszystkich materiałów graficznych, a w szczególności: map, rysunków, schematów, rozwiązań i układów technicznych, wykresów, zbiorów danych, tabel itp., dołączonych do publikacji.

Przekazując redakcji tekst, autor przenosi na wydawcę wyłączne prawo do jego publikacji (prawa autorskie i wydawnicze). Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w tekście i skrótów. Materiały niezamówione nie będą zwracane.

 

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.technologia-wody.com; www.technologia-wody.eu

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

WYDAWNICTWO "SEIDEL-PRZYWECKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Olchowa 67B, 05-509 Józefosław, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000140484, NIP 8512473094, nr REGON 81123253000000 .

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. 
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Świadczenie usług oferowanych w Sklepie
 • Realizacja Twoich zamówień
 • Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter
 • Przesyłanie newslettera

 Podstawa przetwarzania:

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 Podanie danych:

 • Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

 Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie
 • brak możliwości korzystania z usług Sklepu
 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie

 Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 PROFILOWANIE

W ramach Sklepu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe.

Nasz Sklep korzysta z kodów remarketingowych Google AdWords i/lub Google Analytics reklamodawców displayowych, które są używane do tworzenia list remarketingowych w celu dopasowania zindywidualizowanych reklam w sieci reklamowej Google i wyszukiwarce Google.

W oparciu o pliki cookies i tagi remarketingowe Google AdWords może wyświetlać reklamy użytkownikom, którzy odwiedzili nasz Sklep, podczas korzystania z wybranych narzędzi firmy Google.

W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób, będziemy je przeprowadzać tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

Pamiętaj, że zgodę w każdej chwili możesz odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania
 • w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora,

A także:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

CIASTECZKA

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji
 • statystycznym
 • marketingowym
 • udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
 • podmiot realizujący dostawę towarów
 • dostawca płatności
 • biuro księgowe
 • hostingodawca
 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
 • podmiot zapewniający system mailingowy
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

 KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail:

wydawnictwo@seidel-przywecki.pl

 


Treść działu "Polityka prywatności" sprzed czerwca 2018 r.

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu www.technologia-wody.com jest Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o., ul. Olchowa 67 B, 05-509 Józefosław; NIP:  851-24-73-094; REGON: 811232530, KRS: 140484.

 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

2. Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.

 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  1. czas nadejścia zapytania,

  2. czas wysłania odpowiedzi,

  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

  6. informacje o przeglądarce użytkownika,

  7. Informacje o adresie IP.

 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.