Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Urządzenia do zagospodarowania wód deszczowych, jako walor estetyczny krajobrazu miejskiego

Ewa Badowska, Dawid Bandzierz

Abstrakt


Aktualnie stosowanie urządzeń do miejscowego zagospodarowania wód deszczowych nie powinno mieć na celu jedynie ich zagospodarowania, ale powinno również przyczyniać się do poprawy walorów estetycznych otoczenia. Takie możliwości daje zastosowanie „zielonej infrastruktury”, czyli sposób zagospodarowania wód deszczowych polegający na wykorzystaniu materiałów i metod wspierających powrót do naturalnych funkcji hydrologicznych na obszarach zurbanizowanych. Funkcję takie mogą pełnić na przykład ogrody deszczowe, powierzchnie przepuszczalne, czy zielone dachy. Najlepsze efekty wynikające z zastosowania zielonej infra- struktury można uzyskać poprzez łączenie poszczególnych urządzeń w systemy. Dzięki temu łatwiej osiągnąć widoczne korzyści ekonomiczne i środowiskowe oraz sprostać wymaganiom społeczeństwa wynikającym z jakości przestrzeni miejskiej. Wdrażanie koncepcji zielonej infrastruktury w wielu miastach jest do tej pory nieefektywne, zarówno w postaci obiektów powierzchniowych, jak i podziemnych. Jest to związane między innymi z potrzebą wykorzystania większego obszaru w porównaniu do obiektów szarej infrastruktury, braku wiedzy wśród projektantów, czy braku przykładów w otoczeniu. Odpowiednio skoordynowane działania po- zwalają na zachowanie funkcjonalności urządzeń i ich dopasowanie do otoczenia. Efektem jest zadowolenie mieszkańców i użytkowników, co wpływa na pozytywne postrzeganie tego rodzaju obiektów. Ostatecznie inwestycje w zieloną infrastrukturę przestają budzić sprzeciw i stają się pożądanym elementem przestrzeni

Słowa kluczowe


Wody opadowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Akbari H.: Shade trees reduce building energy use and CO2 emissions from power plants, Environmental Pollution, Vol. 116, s. 119-126, 2002.

Alfredo K., Montalto F., Goldstein A.: Observed and Modeled Performances of Prototype Green Roof Test Plots Subjected to Simulated Low- and High-Intensity Precipitations in a Laboratory Experiment, Journal of Hydrologic Engineering, s. 444-457, 2010. DOI: 10.1061?(ASCE)HE.1943-5584.0000135.

Atkinson W.: Planned Sustainab. The Greening of Water Infrastructure, Water World, Vol. 31, Issue 4, s. 14-41, 2015.

Berry R., Livesley S. J., Aye L.: Tree canopy shade impacts on solar irradiance received by building walls and their surface temperature, Building and Environment, Vol. 69, s. 91-100, 2013. DOI: 10.1016/j.buildenv.2013.07.009.

Cook-Patton S. C., Bauerle T. L.: Potential benefits of plant diversity on vegetated roofs: A literature review, Journal of Environmental Management, Vol. 106, s. 85-92, 2012. DOI: 10.1016/j.jenvman.2012.04.003.

Demuzere M., Orru K., Heidrich O., Olazabal E., Geneletti D., Orr H., Bhave A.G., Mittal N., Feliu E., Faehnle M.: Mitigating and adapting to climate change: Multi-functional and multi-scale assessment of green urban infrastructure, Journal of Environmental Management, Vol. 146, s. 107-115, 2014. DOI: 10.1016/j.jenvman.2014.07.025.

Dreelin E. A., Fowler L., Carroll C. R.: A test of porous pavement effectiveness on clay soils during natural storm events, Water Research, Vol. 40, s. 799-805, 2006. DOI: 10.1016/j.watres.2005.12.002.

Faber Taylor A., Kuo F. E., Sullivan W. C.: Views of nature and self-discipline: evidence from inner city children, Journal of Environmental Psychology, Vo. 22, s. 49-63, 2002. DOI: 10.1006/jevp.2001.0241.

Graham P., Maclean L., Medina D., Patwardhan A., Vasarhelyi G., The Role of Water Balance Modelling in the Transition to Low Impact Development, Water Quality Research Journal of Canada, Vol. 39, Issue 4, s. 331-342, 2004.

Januchta-Szostak A.: Rola urbanistyki i architektury w gospodarowaniu wodą, Zrównoważony Rozwój – Zastosowania, nr 5, 31-47, 2014.

Kaplan R.: The nature of view from home Psychological Benefits, Environment and Behaviour, Vol. 3, No. 4, s. 507-542, 2001.

Karczmarczyk A., Mosiej J.: Racjonalne zagospodarowanie wód opadowych na terenach o zwartej i rozproszonej zabudowie, Ekoinnowacje na Mazowszu Poradnik Transferu Technologii w Ochronie Środowiska, Wyd. II: Priorytety WFOŚiGW – Podręcznik Internetowy. Wydawca: CTTiRP Politechniki Warszawskiej z dotacji WFOŚiGW w Warszawie, Warszawa 2011; Cz. II Gospodarka Wodna, Rozdz. 2, http://www.ekoinnowacjenamazowszu.pl/files/podrecznik/misc/Racjonalne_zagospodarowani e_wod_opadowych.pdf.

Keeley M., Koburger A., Dolowitz D. P., Medearis D., Nickel D., Shuster W.: Prespectives on the Use of Green Infrastructure for Stormwater Management in Cleveland and Milwaukee, Environmental Management, 51, p. 1093-1108, 2013. DOI: 10.1007/s00267-013-0032-x.

Kloss C., Calarusse C.: Rooftops to Rivers. Green Strategies for Controlling Stormwater and Combined Sewer Overflows, Natural Resources Defense Council, 2006.

Liu W., Chen W., Peng C.: Assessing the effectiveness of green infrastructures on urban flooding reduction: A community scale study, Ecological Modelling, 291, s. 6-14, 2014. DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2014.07.012.

Liu W., Chen W., Peng C.: Influences of setting sizes and combination of green infrastructutres on community’s stormwater runoff reduction, Ecological Modelling, 2014. DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2014.11.007.

Mentens J., Raes D., Hermy M.: Green roofs as a tool for solving the rainwater runoff problem in the urbanized 21st century?, Landscape and Urban Planning, Vol. 77, s. 217-226, 2006. DOI: 10.1016/j.landurbanplan.2005.02.010.

Morakinyo T. E., Balogun A. A., Adegun O. B.: Comparing the effect of trees on thermal conditions of two typical urban buRysildings, Urban Climate, Vol. 3, s. 76-93, 2013. DOI: 10.1016/j.

uclim.2013.04.002.

Odefey J. i in.: Banking on Green: A Look at How Green Infrastructure

Can Save Municipalities Money and Provide Economic

Benefits Community-wide, A Joint Report by A merican R ivers,

the Water Environment Federation, the American Society of

Landscape Architects and ECONorthwest, 2012.

Qin H., Li Z., Fu G.: T he e ffects of l ow impact d evelopment on

urban flooding under different rainfall characteristics, Journal

of Environmental Management, Vol. 129, s. 577-585, 2011.

DOI: 10.1016/j.jenvman.2013.08.026.

Raport Kształtowanie krajobrazu dla przyrody i rozwoju regionalnego:

Możliwości zielonej infrastruktury, http://www.

biebrza.org.pl/plik,2414,raport-z-warsztatow-zielona-infrastruktura.

pdf, 2014.

Renterghem T., Botteldooren D.: In-situ m easurements o f s ound

propagating over extensive green roofs, Building and

Environment, Vol. 469, s. 729-738, 2011. DOI: 10.1016/j.

buildenv.2010.10.006.

Sonne B.: Managing Stormwater by Sustainable Measures: Preventing

Neighborhood Flooding and Green Infrastructures Implementation

in New Orleans, Tulane Environmental Law Journal,

Vol. 27, s. 323-350, 2014.

Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym, Dz. U. z 2015 r. nr 0 poz. 199 – tekst jednolity.

Wang Y., Bakker F., Groot R., Wörtche H.: Effect of ecosystem

services provided by urban green infrastructure on indoor environment:

A literature review, Building and Environment, Vol. 77,

s. 88-100, 2014. DOI: 10.1016/j.buildenv.2014.03.021.

http://stormwater.wef.org/2014/04/water-wellness/.

http://water.epa.gov/infrastructure/greeninfrastructure/gi_

what.cfm.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora