Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Wykrywanie wycieków w sieci wodociągowej obszarów wiejskich na przykładach

Kamil Świętochowski

Abstrakt


Streszczenie

Wykrywanie wycieków na obszarach wiejskich ze względu na ich charakter układu, budowy, materiałów, ciśnienia i rozbiorów wymaga innego podejścia w stosunku do działań Aktywnej Kontroli Wycieków w obszarach zurbanizowanych. Sieci wodociągowe w obszarach wiejskich najczęściej zarządzane są przez zakłady budżetowe urzędów gmin i nie posiadają dostatecznych środków i kadry do prowadzenia codziennych prac prewencyjnych w ograniczaniu strat wody. Mimo wstępnie mniejszych szans na „walkę z wyciekami”, nie są one pozbawione szans na wygraną. Charakterystyka wiejskich systemów zaopatrzenia w wodę może być czasami atutem pozwalającym na szybkie wykrycie nieszczelności. Układ rozgałęziony wiejskich sieci wodociągowych pozwala na szybkie testowanie dużych obszarów, ograniczając tym samym koszty prac Aktywnej Kontroli Wycieków. Duża liczba przyłączy oraz małe średnice przewodów wykonanych ze słabo przewodzących materiałów PVC i PE pozwalają na wykonywanie dokładnej korelacji szumu wycieku przy zastosowaniu multikorelacji lub czujników hydrofonowych. W artykule przedstawiono metody wykrywania wycieków w wiejskich systemach wodociągowych oparte na pomiarach przepływu i strefowania, testowania obszarów sieci wodociągowych oraz akustyczne metody korelacji szumu wycieków w sposób tradycyjny oraz ze zdalną transmisją danych.
Słowa kluczowe: wiejskie systemy wodociągowe, wykrywanie wycieków, lokalizacja wycieku, straty wody, korelacja szumu wycieku

Detection of leaks in the rural water supply network by examples

Abstract

Detecting leaks in rural areas, due to their nature of the system, construction, materials, pressure and partitions, requires a different approach to the activities of Active Leakage Control in urbanized areas. Water supply networks in rural areas are most often managed by the Budget Institutes of municipal offices and do not have sufficient resources and staff to carry out daily preventive works in reducing water losses. Despite initially smaller chances of “fighting leaks”, they are not deprived of a chance of winning. The characteristics of rural water supply systems can sometimes be an asset for quickly detecting leaks. The branched system of rural water networks allows for quick testing of large areas, thus reducing the costs of Active Leakage Control. A lot of connections and small diameters of pipes made of weakly conductive PVC and PE materials allow for precise correlation of leakage noise with the use of multicorrelation or hydrophone sensors. The article presents methods of detecting leakages in rural water supply systems based on flow and zoning measurements, testing of water supply network areas and acoustic methods of leakage noise correlation in a traditional way and with remote data transmission.
Key words: rural water systems, leak detection, leak localization, water losses, leak noise correlation


Słowa kluczowe


wiejskie systemy wodociągowe, wykrywanie wycieków, lokalizacja wycieku, straty wody, korelacja szumu wycieku

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Berger M., Ways M. (2003). Poszukiwania przecieków sieci wodociągowych. Poradnik. Warszawa.

Chyuan H.J. (2007). Leak detection and localization in water distribution network by acoustic method. Faculty of Civil Engineering Universiti Teknologi Malaysia.

Gwoździej-Mazur J., Świętochowski K., 2017: Porównanie skuteczności lokalizacji wycieku wody multikorelatorem wyposażonym w akcelerometry piezoelektryczne i czujniki hydrofonowe, Instal, nr 1, s. 56-59.

Hamilton S., Charalambous B. (2013) Leak Detection. Technology and Implementation, London.

Królikowski A., Królikowska J. (2010) Analiza porównawcza wskaźników niezawodności wiejskich i komunalnych systemów zaopatrzenia w wodę. Mat. konf. „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód”. Wyd. PZiTS O/Wielkopolski, Kołobrzeg-Poznań 2010.

Świętochowski K. (2017. Korelacja szumu wycieku na przewodach wodociągowych żeliwnych i stalowych na przykładach, Rynek Instalacyjny, Tom 5, s. 28-30.

Świętochowski K. (2017) Korelacja szumu wycieku – przegląd zagadnienia i urządzeń, Technologia Wody, Tom 5 (55), s. 24-28.

Świętochowski K. (2017) Lokalizacja wycieków na przewodach wodociągowych wykonanych z tworzyw sztucznych. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, Tom 91, s. 249-251.

Świętochowska M. (2020) Nierównomierność godzinowa rozbioru wody w wybranych budynkach wielolokalowych, Technologia Wody, Tom 5 (73), s. 28-32.

www.abb.com – karta katalogowa przepływomierza AquaMaster 4, data wejścia: 17.11.2020.

www.www.ewebtel.com, data wejścia: 17.11.2020.

www.ovarro.com data wejścia: 17.11.2020.

www.plummac.com – karta katalogowa rejestratora przepływu i ciśnienia MacR6 N-P data wejścia: 17.11.2020.

Thornton J., Sturm R., Kunkel G. (2008) Water Loss Control. McGrow-Hill.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora