Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Korzyści i problemy eksploatacji ujęć wód podziemnych w obszarach aktywności górniczej na przykładzie Wodociągów Chrzanowskich

Agata Kasprzak, Szymon Wyrwik

Abstrakt


Przez dziesięciolecia polityka surowcowa kraju była stawiana na pierwszym miejscu, daleko przed bezpieczeństwem zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Przedsiębiorstwa wodociągowe chcąc sprostać temu zadaniu musiały nauczyć się współpracować z zakładami górniczymi. W takich warunkach 85 lat temu swoją działalność rozpoczęły Wodociągi Chrzanowskie* – w czasach gdy górnictwo miało kluczowe znaczenie dla gospodarki kraju, a wpływ eksploatacji górniczej na środowisko gruntowo-wodne był marginalizowany.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogusz K.K., 2020 – Historia Wodociągów Chrzanowskich. Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie.

Kawalec T., 1984 – Dokumentacja hydrogeologiczna w kat. B terenu ujęcia wód podziemnych z utworów triasowych, Pogorzyce /kamieniołom „Żelatowa”/. Przedsiębiorstwo Geologiczne w Krakowie.

Motyka J., Czop M., Borczak S., Knap W., Polak K., Kowalczyk A., Rubin K., Wróbel J., 2000 – Opracowanie prognozy zmian stosunków wodnych w zasięgu drenażu górnictwa rudnego po zatopieniu kopalni „Trzebionka”. Fund. Nauka i Tradycje Górnicze, Kraków.

Motyka J., Szuwarzyński M, d’Obyrn K, 2018 – Analiza wpływu likwidacji kopalni „Trzebionka” na stosunki wodne w Rejonie Chrzanowskim. Stowarzyszenie Naukowe im. St. Staszica w Krakowie.

Szuwarzyński M. 2000 – Zakłady Górnicze Trzebionka S.A. 1950–2000, Trzebinia.

Szuwarzyński M., 2009 – Kopaliny użyteczne ziemi chrzanowskiej i ich wykorzystanie. W: Chrzanów. Studia z dziejów miasta i regionu. Tom III. Muzeum w Chrzanowie.

Wątor i in. 2020 – Dodatek nr 3 do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych „Lech” z czwartorzędowo-karbońskiego poziomu wodonośnego w Trzebini-Sierszy”. Stowarzyszenie Naukowe im. St. Staszica w Krakowie.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora