Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Dezynfekcja ścieków oczyszczonych z zastosowaniem ozonu w systemie odzyskiwania wody

Patrycja Sobczak

Abstrakt


Streszczenie
Woda jest jednym z najważniejszych związków chemicznych z punktu widzenia człowieka oraz innych organizmów żywych. Obecnie problemy związane z jej ograniczonymi źródłami, stale rosnącym zanieczyszczeniem i złym zarządzaniem zasobami, stanowią kluczową kwestię na całym świecie. Nowe regulacje prawne zaproponowane przez Komisję Europejską zachęcają do ponownego wykorzystania wody (np. w rolnictwie), co prowadzi do prób jej odzyskiwania m.in. z oczyszczonych ścieków pochodzących z oczyszczalni ścieków komunalnych. Jakość wody uzyskanej w ten sposób powinna odpowiadać pewnym wymaganiom, zarówno mikrobiologicznym jak i chemicznym. Konwencjonalne procesy oczyszczania ścieków nie zawsze charakteryzują się wystarczającą skutecznością w usuwaniu niektórych zanieczyszczeń, takich jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) lub niektóre farmaceutyki (np. ibuprofen). Zastosowanie procesów chemicznego utleniania może jednak skutkować uzyskaniem wody do ponownego wykorzystania. Niezwykle istotną kwestią pozostaje wybór odpowiedniego utleniacza, którego użycie pozwoli otrzymać pożądany efekt. Celem pracy był przegląd doniesień literaturowych dotyczących dezynfekcji ścieków oczyszczonych przy użyciu ozonu w systemie ponownego wykorzystania wody. Otrzymanie wody odzyskanej, która może być ponownie wykorzystana do różnych celów, może stanowić dobry sposób na poprawę systemu gospodarowania jej zasobami. Nie należy jednak lekceważyć zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem mikrobiologicznym oraz zawartością szkodliwych dla zdrowia trudno biodegradowalnych związków chemicznych.
Słowa kluczowe: dezynfekcja ścieków, ścieki oczyszczone, ozon, woda odzyskana

Disinfection process of treated wastewater using ozone

Abstract
Water is one of the most important chemical compounds for humans and other living organisms. These days the problem of its insufficiency, growing pollution and poor management is crucial all over the world. New regulations proposed by the European Commission (EC) encourage water reuse (e.g. in agriculture) which results with attempts to reclaim it from treated wastewater from municipal wastewater treatment plants. Water obtained this way should correspond with microbiological and chemical requirements. Conventional wastewater treatment processes fail to remove some emerging pollutants such as polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) or certain pharmaceuticals (e.g. ibuprofen). Some chemical oxidation processes may result with obtaining reclaimed water. It is important to choose the right oxidant that will allow to achieve the desired effect. This paper presents an overview on the matter of disinfection of treated wastewater using ozone also in order to obtain reclaimed water. Obtaining recycled water that can be used again for different purposes is a way to contribute to better water management. However, threats like microbiological content and the concentration of emerging pollutants cannot be underestimated.
Key words: wastewater disinfection, treated wastewater, ozone, reclaimed water


Słowa kluczowe


dezynfekcja ścieków, ścieki oczyszczone, ozon, woda odzyskana

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kowal A., Świderska-Bróż M., Oczyszczanie wody. Podstawy teoretyczne i technologiczne, procesy i urządzenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Kudlek E., Dudziak M., Wpływ wybranych mikrozanieczyszczeń organicznych na ekosystemy wodne, Inżynieria Ekologiczna 2017, 18 (3), 83-90.

Miksch K., Felis E., Kalka J., Sochacki A., Drzymała J., Mikrozanieczyszczenia w środowisku – występowanie, interakcje, usuwanie, Monografia, Wydawnictwo Środkowo-Pomorskiego Towarzystwa Naukowego Ochrony Środowiska, Koszalin 2016.

M. Włodarczyk-Makuła, Influence of selected organic micropollutants on organisms, Civil and Environmental Engineering Reports, 24 (2017) 83-97.

V. Lazarowa, P.-A. Liechti, P. Savoye, R. Hausler, Ozone disinfection: main parameters for process design in wastewater treatment and reuse, Journal of Water Reuse and Desalination, 3 (2013) 337-345.

J. Sójka-Ledakowicz, L. Kos, R. Żyłła, K. Paździor, S. Ledakowicz, Studies on the Use of Water Reclaimed from Textile Wastewater in a Closed Circuit, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe, 25 (2017) 61-66.

M. C. Collivignarelli, A. Abbà, G. Alloisio, E. Gozio, I Benigna, Disinfection in Wastewater Treatment Plants: Evaluation of Effectiveness and Acute Toxicity Effects, Sustainability, 9 (2017) 1704.

M. Michałkiewicz, J. Jeż-Walkowiak, Z. Dymaczewski, M. M. Sozański, Dezynfekcja ścieków, Inżynieria Ekologiczna 24 (2011) 38-51.

G. Carvajal, A. Branch, P. Michel, S. A. Sisson, D. J. Roser, J. E. Drewes, S. J. Khan, Robust evaluation of performance monitoring options for ozone disinfection in water recycling using Bayesian analysis, Water Research, 124 (2017) 605-617.

C. Gagnon, A. Lajeunesse, P. Cejka, F. Gagné, R. Hausler, Degradation of Selected Acidic and Neutral Pharmaceutical Products in a Primary-Treated Wastewater by Disinfection Processes, Ozone: Science and Engineering, 30 (2008) 387-392.

United States Environmental Protection Agency, Wastewater Technology Fact Sheet Ozone Disinfection, Office of Water Washington, D. C. (1999).

M. C. Collivignarelli, A. Abbà, I Benigna, S. Sorlini, V. Toretta, Overview of the Main Disinfection Processes for Wastewater and Drinking Water Treatment Plants, Sustainability, 10 (2018) 86.

S. I. Abou-Elela, M. M. H. El-Sayed, A. S. El-Gendy, E. M. Abou-Taleb, Comparative Study of Disinfection of Secondary Treated Wastewater Using Chlorine, UV and Ozone, Journal of Applied Sciences Research, 8 (2012) 5190-5197.

P. Xu, M.-L. Janex, P. Savoye, A. Cockx, V. Lazarova, Wastewater disinfection by ozone: main parameters for process design, Water Research, 36 (2002) 1043-1055.

U.S. Geological Survey website, https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/reclaimed-wastewater?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects, (20.01.2021).

https://www.ebmud.com/water/recycled-water, (20.01.2021).

EPA Victoria, Guidelines for Environmental Management, Disinfection of treated wastewater, Victoria (2002).


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora