Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Zasady tworzenia uogólnionych wzorców deszczów do modelowania odwodnień terenów we Wrocławiu

Katarzyna Wartalska, Bartosz Kaźmierczak, Andrzej Kotowski

Abstrakt


Streszczenie
W pracy zaprezentowano metodykę tworzenia uogólnionych wzorców deszczów do modelowania niezawodności działania systemów odwodnień terenów zurbanizowanych we Wrocławiu. Praca stanowi kontynuację tematyki „Ocena przydatności hietogramów wzorcowych Eulera i DVWK do modelowania kanalizacji deszczowej w Polsce”, opublikowanej w 2020 r. [1]. Na przykładzie deszczów zmierzonych we Wrocławiu wykazano istotne różnice kształtów lokalnych hietogramów względem oryginalnych wzorców Eulera typu II i DVWK. Na tej podstawie, zaproponowano uogólnione wzorce deszczów modelowych dla Wrocławia, z przykładami liczbowymi ich tworzenia do zastosowań praktycznych.
Słowa kluczowe: kanalizacja deszczowa, deszcz modelowy, wzorzec Eulera typu II, wzorzec DVWK

Principles of creating generalized rainfall patterns for drainage systems modeling in Wrocław

Abstract
The paper presents the methodology of creating generalized rainfall patterns for modeling of operational reliability of drainage systems in urbanized areas in Wrocław. The work is the continuation of the topic „Suitability assessment of Euler and DVWK reference hyetographs for modeling of storm water drainage in Poland”, published in 2020 [1]. On the example of rainfall measured in Wrocław, significant differences in the shapes of local hyetographs in relation to the original Euler type II and DVWK patterns were shown. On this basis, generalized model rainfall patterns for Wrocław were proposed, with numerical examples of their creation for practical applications.
Key words: storm water drainage system, model rainfall, Euler type II pattern, DVWK pattern


Słowa kluczowe


kanalizacja deszczowa, deszcz modelowy, wzorzec Eulera typu II, wzorzec DVWK

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Wartalska K.e., Kaźmierczak B., Kotowski A.: Ocena przydatności hietogramów wzorcowych Eulera i DVWK do modelowania kanalizacji deszczowej w Polsce. Technologia Wody 2020, nr 1, s. 8-15.

Kaźmierczak B., Kotowski A.: Weryfikacja przepustowości kanalizacji deszczowej w modelowaniu hydrodynamicznym. Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, 2012.

Kotowski A.: Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów. Sieci kanalizacyjne (Tom I); Obiekty specjalne (Tom II). Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa 2015.

Wartalska K.e., Kotowski A.: Metodyka tworzenia wzorców opadów do modelowania odwodnień terenów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2020.

Skotnicki M., Sowiński M.: Przestrzenna zmienność opadów w modelowaniu odpływu ze zlewni miejskiej. Modelowanie procesów hydrologicznych. Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej 2008, s. 75–93.

Zawilski M., Sakson G.: Modelowanie spływu ścieków opadowych ze zlewni miejskiej przy wykorzystaniu programu SWMM. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 2010, nr 11, s. 32–36.

Nowakowska M., Kotowski A.: Metodyka i zasady modelowania odwodnień terenów zurbanizowanych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2017.

Kotowski A., Kaźmierczak B., Dancewicz A.: Modelowanie opadów do wymiarowania kanalizacji. Wyd. KILiW PAN (IPPT) nr 68, Warszawa 2010.

DVWK: Arbeitsanleitung zur Anwendung Niederschlag-Abflub-Modellen in kleinen Einzugsgebieten. Regeln 113. Verlag Paul Parey, Hamburg 1984.

Schmitt T.g, Thomas M.: Rechnerischer Nachweis der Überstauhäufigkeit auf der Basis von Modellregen und Starkregenserien. KA – Wasserwirtschaft, Abwasser, Abfall 2000 (Jg. 47), nr 1, s. 63–69.

DWA-A118: Hydraulische Bemessung und Nachweis von Entwässerungssystemen. Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V., Hennef 2006.

Schmitt T.G: Kommentar zum Arbeitsblatt A118 “Hydraulische Bemessung und Nachweis von Entwässerungssystemen”; Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa 2007.

Kotowski A., Kaźmierczak B., Nowakowska M.: Analiza obciążenia systemu odwodnienia terenu w przypadku prognozowanego zwiększenia częstości i intensywności deszczów z powodu zmian klimatycznych. Ochrona Środowiska 2013, vol. 35, nr 1, s. 25–32.

Mazurkiewicz K.: Wyznaczenie charakterystyki opadu obliczeniowego dla potrzeb modelowania odpływu ze zlewni miejskiej (Praca doktorska). Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, 2016.

Wartalska K., Nowakowska M.w., Kaźmierczak B.: Verification of storm water reservoirs operation in hydrodynamic modeling. 9th IWA Eastern European Young Water Professionals Conference, Budapeszt 24–27.05.2017, s. 526–533.

Wartalska K.E.: Analiza hietogramów deszczów do modelowania działania kanalizacji (Praca doktorska).Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, 2019.

PN-EN 752: 2017: Drain and sewer systems outside buildings – Sewer system management. PKN, Warszawa 2017.

IPCC: Climate Change: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, 2014.

Banasik K., Bodziony M., Bogdanowicz E. i in.: Metodyka obliczania przepływów i opadów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia dla zlewni kontrolowanych i niekontrolowanych oraz identyfikacji modeli transformacji opadu w odpływ. Wyd. KZGW, Warszawa 2009.

Banasik K., Wałęga A., Węglarczyk S., Więzik B.: Aktualizacja metodyki obliczania przepływów i opadów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia dla zlewni kontrolowanych i niekontrolowanych oraz identyfikacji modeli transformacji opadu w odpływ. Wyd. KZGW, Warszawa 2017.

Kaźmierczak B.: Prognozy zmian maksymalnych wysokości opadów deszczowych we Wrocławiu. Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2019.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora