Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Jakość wody w płytkich studniach kopanych – problem lokalny i globalny

Marianna Ciślak, Michał Michałkiewicz

Abstrakt


Streszczenie

W artykule omówiono jakość wód podziemnych w województwie wielkopolskim na podstawie analiz fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody z 11 płytkich studni kopanych. Z przeprowadzonych badań wynika, że woda na omawianym terenie jest zanieczyszczona. Głównymi parametrami niespełniającymi wymagań stawianych wodzie pitnej są: twardość, właściwości organoleptyczne, skład mikrobiologiczny, zawartość metali ciężkich oraz stężenia azotynów. Przyczyną skażenia wody są najprawdopodobniej spływy powierzchniowe z pól, nieszczelne szamba i oddziaływanie złej jakości wód powierzchniowych. Przedstawiona problematyka dotyczy nie tylko omawianego terenu, ale wszystkich małych miejscowości w Polsce o podobnym charakterze. W celu poprawy jakości wód podziemnych w Polsce konieczny jest wzrost świadomości społecznej na temat zasobów wody oraz realnego wpływu każdego człowieka na jakość tego ważnego surowca.

Water quality in shallow dug wells – local and global problem

Abstract

The article presents groundwater quality studies in wielkopolska province based on physico-chemical and microbiological analyses of water from 11 shallow dug wells. Studies have shown that the water in the area is contaminated. The main parameters that do not meet the requirements of drinking water are hardness, organoleptic properties, microbiological composition, heavy metal content and nitrite concentrations. Water contamination is most likely caused by surface run-off from fields, leaky septic tanks and poor surface water quality. The presented issue concerns not only the area in question, but all small towns in Poland of a similar nature. In order to improve groundwater quality in Poland, it is necessary to increase public awareness of water resources and the real impact of each person on the quality of this important raw material.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Boyd C.E., Tucker C.S., Somridhivej B. 2016. Alkalinity and Hardness: Critical but Elusive Concepts in Aquaculture. Journal of the World Aquaculture Society, 47, 1, 6-41.

Chełmicka A., Kiedryńska L. 2005. Ocena związku między wybranymi jednostkami mętności. Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 31(1), 195-200.

Chełmicki W. 2001. Woda, zasoby, degradacja, ochrona. PWN Warszawa.

Dz. U. 2017, poz. 2294 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dz. U. 2019, poz. 1065. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Fernandez-Real J.M., Manco M. 2014. Effects of iron overload on chronic metabolic diseases. The Lancet Diabetes & Endocrinology, 2, 513–526.

GIS Główny Inspektorat Sanitarny. 2018. Bakterie grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Znaczenie i zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego. Postępowanie w przypadku podwyższonych wartości stężeń. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22◦C w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Znaczenie i zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego. Postępowanie w przypadku podwyższonych wartości stężeń.

Gupta S.K., Gupta R.C., Chhabra S.K., Eskiocak S., Gupta A.B., Gupta R. 2008. Health issues related to N pollution in water and air. Current Science, 94, 11, 1469–1476.

GUS, 2019. Ludność korzystająca z sieci wodociągowej w miastach.

He T., Ohgami N., Li X., Yajima I., Negishi-Oshino R., Kato Y., Ohgami K., Xu H., Ahsan N., Akhand A.A., Kato M. 2019. Hearing loss in humans drinking tube well water with high levels of iron in arsenic–polluted area. Scientific Reports, 9, 1: 9028.

Hermanowicz W. 1976. Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków. Warszawa, Wydawnictwo Arkady.

Hofer T., Perry G. 2016. Nucleic acid oxidative damage in Alzheimer’s disease-explained by the hepcidin-ferroportin neuronal iron overload hypothesis? Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 38, 1–9.

https://www.wody.gov.pl/

Jóźwiakowski K., Steszuk A., Pieńko A., Marzec M., Pytka A., Gizińska M., Sosnowska B., Ozonek J. 2014. Ocena wpływu przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym na jakość wód podziemnych w studniach kopanych i głębinowych. Inżynieria Ekologiczna, 39, 74–84.

Kiedryńska L., Papciak D., Granops M. 2006. Chemia sanitarna. Warszawa, SGGW.

Kukuła S. 2005. Rola IUNG w tworzeniu i krzewieniu postępu w rolnictwie polskim. Wieś Jutra, 1(78), 24-26.

Małecka I., Staszewski Z. 2015. Woda czynnikiem życia każdego organizmu. Zeszyty Naukowe Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środowiska, 13, 101-107.

Marcinkowski J.T. 1997. Podstawy higieny. Wrocław, Wydawnictwo Volumed.

Michałkiewicz M., Mądrecka B. 2014. Studnie indywidualne jako źródło wody do picia. Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. Poznań, 339-347.

Nowak A., Libudzisz Z. 2008. Karcynogeny w przewodzie pokarmowym człowieka. Żywność, Nauka, Technologia, Jakość, 4, 59, 9-25.

Pańczakowa J., Labijak H. 1985. Analiza i ocena stanu techniczno-sanitarnego studni publicznych dla potrzeb rolnictwa województwa poznańskiego. Instytut Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, Poznań.

Pawęska K., Bawiec A., Malczewska B., Bauerek A. 2017. Chemizm płytko zalegających wód gruntowych na przykładzie wybranych miejscowości w gminie Gorzyce. Inżynieria Ekologiczna, 18, 1, 216-226.

Pawęska K., Malczewska B., Zyglińska B. 2012. Charakterystyka wód ze studni ze szczególnym uwzględnieniem związków azotu na przykładzie wsi Przeździedza. Proceedings of EC Opole, 6, 1, 253-260.

Perchuć M., Boryń A. 2007. Badania wybranych rozwiązań przydomowego zaopatrzenia w wodę. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 81, (6), 27-33.

Puszkarewicz A. 2007. Wybrane uwarunkowania prawne związane z gospodarką wodno-ściekową. Zeszyty Naukowe PTIE i PTG Oddz. w Rzeszowie, 9, 79-84.

Raczuk J., Sarnowska K. 2002. Jakość wód studni wiejskich w wybranych gminach województwa lubelskiego. Archiwum Ochrony Środowiska, 28, 3, 63–75.

Sapek A. 2008. Chlorki w wodzie na obszarach wiejskich. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, 8, 1, 263–281.

Stan sanitarny kraju za 2019 rok. GIS Główny Inspektorat Sanitarny.

Standard Methods. Standard Methods of Examination of Water and Wastewater. Washington: APHA, 2017.

Stojek N.M. 2007. Bakterie z rodziny Enterobacteriaceae oraz inne potencjalnie chorobotwórcze w pitnej wodzie studziennej. Medycyna Ogólna, 13 (XLII), 4, 27-37.

Szostak-Kotowa J. 2000. Wybrane zagadnienia z mikrobiologii ogólnej i przemysłowej. Wyd. Akademii Ekonomicznej Kraków.

Tomaszewski W., Wichrowska B., Mulik B., A. Stankiewicz A. 2016. Woda a zdrowie.

Wójcik-Jackowski S., Bilek M. 2015. Woda z „prywatnych” ujęć wody pitnej jako czynnik ryzyka zdrowia człowieka, w świetle badań jej jakości na tle obowiązujących uregulowań prawnych. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, XLVIII, 2, 216-222.

Żurek N., Bilek M., Wójcik-Jackowski S. 2017. Konieczność zachowania i ochrony studni kopanych jako rezerwuaru wody pitnej. Polish Journal for Sustainable Development, 32, 1, 81-86.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora