Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Nowoczesne technologie informatyczne w oczyszczalni ścieków

Marcel Garczyk, Izabela Kruszelnicka, Dobrochna Ginter-Kramarczyk

Abstrakt


Streszczenie

Należy pamiętać, że racjonalna eksploatacja oczyszczalni ścieków musi być oparta o kontrolę procesów technicznych oraz technologicznych i tym samym wiąże się z ciągłym lub okresowym nadzorem nad całym procesem oczyszczania ścieków. Pomiary i rejestracja danych dają eksploatatorowi możliwości racjonalnego zarządzania obiektem, identyfikacji stanów pracy oczyszczalni ścieków, poznanie dynamiki zmian oraz przyczyn trudności w prowadzeniu procesów technologicznych. W artykule omówiono rolę i możliwości narzędzi informatycznych w technologii oczyszczania ścieków.
Słowa kluczowe: narzędzia informatyczne, monitoring, procesy oczyszczania ścieków

Modern IT technologies in a sewage treatment plant

Abstract

It should be remembered that the rational operation of wastewater treatment plants must be based on the control of technical and technological processes and thus involves continuous or periodic supervision over the entire wastewater treatment process. Measurements and data logging capabilities provide exploiter rational management of the facility, identifying operating conditions of sewage treatment plant, to know the dynamics of change and the causes of difficulties in running processes. The article discusses the role and capabilities of IT tools in wastewater treatment technology.
Key words: IT tools, monitoring, wastewater treatment processes


Słowa kluczowe


narzędzia informatyczne, monitoring, procesy oczyszczania ścieków

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ogórek M., Piotr Zaskórski P. Internet rzeczy w integracji procesów zarządzania kryzysowego. Zeszyty naukowe Politechniki Poznańskiej nr 76 Organizacja i Zarządzanie 2018.

Stankiewicz M., Stankiewicz B. Narzędzia informatyczne w technologii oczyszczania ścieków na przykładzie oczyszczalni ścieków w gminie Kaczory. Zeszyty Naukowe ZPSB FIRMA i RYNEK 2019/2 (56), 85-94.

Dyrcz K.P., Pawlak M., Automatyczny system sterowania i monitorowania oczyszczalni ścieków. Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej nr 66. Studia i Materiały nr 32, 2012.

Urbaniak A., Inteligentne systemy w wodociągach i kanalizacji, XX Jubileuszowa-Krajowa, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód”, 15–18 czerwiec 2008.

Krause K., System SCADA w nowoczesnym monitorowaniu i sterowaniu oczyszczalnią ścieków, Wodociągi i Kanalizacja 2005, 4, 18-20.

https://wodociagi.chrzanowskie.pl/wp-content/uploads/2020/05/Prezentacja-Systemy-informatyczne-w-Wodociagach-Chrzanowskich.pdf.

https://automatykab2b.pl/temat-miesiaca/41620-automatyka-procesowa-w-branzy-wodociagowo-kanalizacyjnej/strona/4-sterowani-praca-oczyszczalni.

Abramczyk, A. Sieci komunikacyjne w przemyśle. Raport. Control Engineering Polska. Listopad/Grudzień 2015. Nr 6(116), 35-46.

Nowak M. Nowe rozwiązania informatyczne wspierające systemy sterowania, monitorowania i wizualizacji w gospodarce wodno-ściekowej W: Zaopatrzenie w wodę jakość i ochrona wód, Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak (red.). Wyd. PZITS O/Wielkopolski, Poznań, 2016, 158-173.

Łukaszewski T., Nowak M. Inteligentne systemy sterowania w inżynierii środo-wiska wykorzystujące podejście predykcyjne. W: Zaopatrzenie w wodę jakość i ochrona wód, Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak, Mariusz Nowak (red.). Wyd. PZiT S O/Wielkopolski, Poznań, Toruń, 2014, 1123-1131.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora