Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Zmiana aspektów prawnych dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat

Aleksandra Urbaniak, Dobrochna Ginter-Kramarczyk, Izabela Kruszelnicka

Abstrakt


Streszczenie

Przedmiotem artykułu są wymagania prawne stawiane budowie i eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Artykuł zawiera opis zmian aspektów prawnych dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków na przestrzeni lat.
Słowa kluczowe: aspekty prawne, przydomowe oczyszczalnie ścieków

Changing the legal aspects of household sewage treatment plants over the last several decades

Abstract

The subject of the article are the legal requirements for the construction and operation of home sewage treatment plants. The article contains a description of changes in legal aspects relating to sewage treatment plants over the years.
Key words: legal aspects, home sewage treatment plants


Słowa kluczowe


aspekty prawne, przydomowe oczyszczalnie ścieków

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dz. U. 2019 poz. 1311. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód.

Dz. U. 2014 poz.1800. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Dz. U. 2017 poz. 1566. 2017. Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.

Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229. Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r.

Dz. U. 2006 nr 137 poz. 984. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Dz. U. 1962 nr 17 poz. 75. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1962 r. w sprawie norm dopuszczalnych zanieczyszczeń wody oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do wody i do ziemi.

Dz. U. 2010 nr 130 poz. 880. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

Dz. U. 2019 poz. 1510. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

Dz. U. 2020 poz. 1333. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo budowlane.

Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Dz. U. 1961 nr 7 poz. 46. Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. Prawo budowlane.

Dz. U. 1974 nr 38 poz. 229. Ustawa z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane.

Dz. U. 2003 nr 80 poz. 718. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw.

Dz. U. 2015 poz. 443. Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora