Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Wpływ jakości i ilości wód opadowych na sposób ich zagospodarowania

Ewa Badowska, Dawid Bandzierz

Abstrakt


Streszczenie
Ze względu na dotychczasowe podejście do zagospodarowania terenu poprzez znaczną zabudowę powierzchni i systemy szybkiego odprowadzania wód opadowych z obszarów zurbanizowanych, ilość ścieków opadowych stanowi coraz większe zagrożenie, objawiające się tzw. powodziami miejskimi. Skutkiem tego są straty materialne związanie z usuwaniem szkód wyrządzonych przez np. podtopienia piwnic budynków mieszkalnych, czy biurowych w centrach miast. Jednocześnie zmiany klimatu, objawiające się coraz częściej występującymi opadami ulewnymi, powodują zwiększoną częstotliwość takich zdarzeń.
Zagospodarowanie opadu w miejscu jego wystąpienia daje możliwości zmniejszenia ilości odprowadzanych ścieków deszczowych do (najczęściej przeciążonej) sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej, zatem zmniejsza ewentualne skutki zalewania obszarów zurbanizowanych. Najważniejszym elementem zmniejszającym ilość ścieków opadowych z danego terenu jest ograniczanie powierzchni przeznaczonej do zabudowy w odniesieniu do powierzchni nieuszczelnionej. Obecnie, ze względu na ceny działek na terenach zurbanizowanych, dostępna powierzchnia zabudowy zazwyczaj wykorzystywana jest w stu procentach. Znajdują tutaj zatem swoje zastosowanie tzw. alternatywne sposoby zagospodarowania wód opadowych. Bardzo ważne jest odpowiednie zagospodarowanie wód opadowych z uwzględnieniem ich jakości, tak aby nie wprowadzać do gruntu lub wód powierzchniowych i podziemnych wód deszczowych zanieczyszczonych, bowiem będzie to prowadziło do degradacji środowiska.

The influence of the quality and quantity of rainwater on the way of their management

Abstract
On account of the previous attitude to urban land use by means of substantial building development and fast rainwater disposal the quantity of rainwater constitute increasing threat in the form of urban flooding. It results in financial loss connected with the removal of damage caused by cellar flooding in residential areas and in office buildings. Also climate changes reveals appearing more frequent torrential rainfalls cause an increased frequency of flooding events.
The local management of rainwater on site of its occurrence gives the possibility of reducing the amount of storm water discharged to the most overloaded storm and combined sewerage system, therefore the potential effects of flooding in urban areas can be reduced. The most important element in reducing the amount of stormwater from relevant area is the reduction of impervious surface in relation to permeable surface. Nowadays, due to land prices in urban areas, available building area is normally used in one hundred percent. At this point, so called alternative ways of rainwater management may be used.It is very important to properly manage rainwater, taking into account its quality, so as not to discharge polluted rainwater into the ground or surface water and groundwater, as it will lead to environmental degradation.
Key words: management of rainwater, rainwater quality


Słowa kluczowe


zagospodarowanie wód opadowych, jakość wód opadowych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Farreny R., Morales-Pinzón T., Guisasola A., Tayá C., Rieradevall J., Gabarrell X., Roof selection for rainwater harvesting: Quantity and guality assessments in Spain, Water Research, 2011, 45, 3245-3254, DOI: 10.1016/j.watres.2011.03.036.

Gajewska M., Wargin A., Identyfikacja zanieczyszczeń potencjalnie występujących w ściekach opadowych.

Göbel P., Dierkes C., Coldewey W.G., Storm water runoff concentration matrix for urban areas, Journal of Contaminant Hydrology, 2007, 91, 26-42, ­DOI: 10.1016/j.jconhyd.2006.08.008.

Helmreich B., Hilliges R., Schiewer A., Horn H., Runoff pollutants of a highly trafficked urban road – Correlation analysis and seasonal influences, Chemosphere, 2010, 80, 991-997, DOI:10.1016/j.chemosphere.2010.05.037.

Kotowski A., Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnieni terenów, Warszawa, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2011.

Królikowska J., Królikowski A., Wody opadowe odprowadzanie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie, Warszawa, Wydawnictwo Seidel-Przywecki 2012.

Ociepa E., Kisiel A., Lach J., Zanieczyszczenia wód opadowych spływających do systemów kanalizacyjnych, Proceedings of ECOpole, 2010, 4, 465-469.

Ociepa E., Ocena zanieczyszczeń ścieków deszczowych trafiających do systemów kanalizacyjnych, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 2011, 4, 357-364.

PKP Polskie Linie Kolejowe, Analiza składu jakościowego wód opadowych i roztopowych pochodzących z obszarów kolejowych, Warszawa, 2016.

Polkowska Ż., Górecki T., Namieślnik J., Quality of roof runoff waters from an urban region (Gdańsk, Poland), 2002, 49, 1275-1283.

Prokop P., Maksymalne opady oraz czas ich trwania na świecie i w Polsce, Przegląd Geofizyczny 2006, LI, 147-160.

Słyś D., Retencja i infiltracja wód deszczowych, Rzeszów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 2008.

Słyś D.,Stec A., Wybór systemów zagospodarowania wód opadowych na terenach o różnym przeznaczeniu, „Instal”, 2009, nr 3, s. 56.

Stec A., Dziopak J., Woda deszczowa w architekturze krajobrazu nowoczesnych miast, „Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury”, 2017, t. XXXIV, z. 64, s. 318.

Wang S., He Q., Ai H., Wang Z., Zhang Q., Pollutant concentrations and pollution loads in stormwater runoff from different land uses in Chongping, Journal of Environmental Sciences, 2013, 25(3), 502-510, DOI:10.1016/S1001-0742(11)61032-2.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora