Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Rynek wodociągowo-kanalizacyjny w orzecznictwie

Bożena Rusinek

Abstrakt


Od chwili powołania Regulatora, tj. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na rynku wodnym istnieje wiele wątpliwości kto, w jakim trybie i w jakim zakresie winien rozstrzygać wszelkie spory dotyczące tego rynku. W najgorszej sytuacji są indywidualni odbiorcy, którym trudno jest znaleźć pomoc. Wyroki sądów nakreślają pewne kierunki działań Regulatora, ale nie pozwalają na jednoznaczne rozstrzygnięcie problemów odbiorców.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 września 2019 r., sygn.: Tw 9/18.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2021 r., sygn. akt: IV SA/Wa 2037/20.

Wyrok Sądu Okręgowego – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 31 sierpnia 2020 r., sygn. akt: XVII AmW 25/19.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 sierpnia 2012 r., sygn. akt: I OSK 2140/11.

Wyrok Sądu Okręgowego – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 17 listopada 2020 r. sygn. akt: XVII AmW 3/19.

Wyrok Sądu Okręgowego – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 24 października 2019 r., sygn. akt: XVII AmW 1/18.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 maja 2021 r., sygn. akt: III OSK 439/21.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora