Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Analiza procesu biologicznego oczyszczania ścieków w warunkach ich nierównomiernego dopływu i zróżnicowanego ich składu

Joanna Ryschka

Abstrakt


W niniejszej pracy przedstawiono charakterystykę gminnej oczyszczalni ścieków w Łambinowicach w początkowym okresie eksploatacji. Opisano budowę oraz funkcjonowanie obiektu po modernizacji. Porównano rzeczywiste wartości skuteczności eliminacji zanieczyszczeń z założeniami projektowymi. Przedstawiono nierównomierność dopływu ścieków do oczyszczalni oraz zawartość tlenu rozpuszczonego w komorach napowietrzania. Porównano wartości średniego i maksymalnego dobowego dopływu ścieków z wartościami założonymi do obliczeń projektowych. Przeprowadzona analiza pracy oczyszczalni potwierdziła specyfikę funkcjonowania małych systemów kanalizacyjnych aglomeracji wiejskich, czyli dużą nierównomierność dopływu ścieków i znaczną zmienność ich składu.

Słowa kluczowe


oczyszczanie ścieków, biologiczne oczyszczanie ścieków, osad czynny, małe oczyszczalnie ścieków

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anielak A. M., AdamowskaH., Diakun H.: Oczyszczanie ścieków w systemie SBR w Człuchowie, Gaz Woda i Technika Sanitarna 2009, nr 11, 26–30.

Bugajski P., Kaczor G., Bergel T.: Skuteczność eliminacji azotu w przydomowych oczyszczalniach z osadem czynnym, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2013, nr 3/IV, 205–216.

Chmielowski K.: Usuwanie zanieczyszczeń w zblokowanej biologicznej oczyszczalni ścieków typu „SUPERBOS 200” w miejscowości Szczerców, Gaz Woda i Technika Sanitarna 2012, nr 8, 331–333.

Gromiec M. J.: NEREDA – innowacyjna technologia granulowanego osadu czynnego do oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych, Gaz Woda i Technika Sanitarna 2011, nr 5, 179–183.

Grygorczuk-Petersons E.: Ocena efektywności oczyszczalni ścieków w gminie Narewka, Gaz Woda i Technika Sanitarna 2008, nr 9, 66–69.

Heidrich Z., Stańko G.: Kierunki rozwiązań oczyszczalni ścieków dla wiejskich jednostek osadniczych, Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich 2008, nr 5, PAN, Oddział w Krakowie, 169–177.

Heidrich Z., Witkowski A.: Ocena działania oczyszczalni ścieków w Śmiglu i w Człuchowie z zastosowaniem reaktorów SBR. Badania, projektowanie i eksploatacja reaktorów o działaniu sekwencyjnym, Konferencja Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego Politechniki Warszawskiej, Wydawnictwo Seidel Przywecki 2004.

Kaczor G., Bugajski P.: Wpływ wybranych czynników na efekt oczyszczania ścieków w przydomowej oczyszczalni ścieków typu Turbojet EP-2, Gaz Woda i Technika Sanitarna 2005, nr 11, 36–39.

Koszelnik P., Masłoń A.: Ochrona wód i gospodarka ściekowa w jednostkach osadniczych poniżej 2000 RLM, Aura 2012, nr 4, 10-13.

Makowska M., Wencel R., Gadziński B.: Usuwanie zanieczyszczeń organicznych i biogennych w minioczyszczalniach z osadem czynnym, Gaz Woda i Technika Sanitarna 2004, nr 9, 310–315.

Marzec M., Jóźwiakowski K., Gizińska M., Pytka A.: Problemy funkcjonowania i efekty usuwania zanieczyszczeń w oczyszczalniach ścieków typu Biovac, Gaz Woda i Technika Sanitarna 2012, nr 2, 85–87.

Mucha Z., Mikosz J.: Racjonalne stosowanie małych oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem kryteriów zrównoważonego rozwoju, Czasopismo Techniczne Środowisko, Wyd. Politechniki Krakowskiej, 2-Ś/2009, Zeszyt 2, r. 106, 91-100.

Przebudowa oczyszczalni ścieków „Łambinowice” gm. Łambinowice, Projekt Budowlany 2012.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984 z późn. zm.

Ścisłowska M., Wolny L.: Charakterystyka wybranych gminnych oczyszczalni ścieków, Inżynieria i Ochrona Środowiska 2010, t. 13, nr 2, 133–146.

Wąsik E., Chmielowski K.: Ocena funkcjonowania oczyszczalni ścieków Skała-Nowa Wieś, Gaz Woda i Technika Sanitarna 2013, nr 8, 328–330.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora