Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Aktualizacja aPW ŚK w ramach prac nad aktualizacją planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Joanna Sokołowska, Rafał Kosieradzki

Abstrakt


Polska, wstępując w 2004 roku w struktury U nii E uropejskiej, zobowiązała się między innymi do
prowadzenia gospodarki wodnej zgodnie w wymaganiami szeregu dyrektyw. N ajważniejszą z nich,
wskazującą główne zasady zintegrowanego gospodarowania wodami, jest dyrektywa 2000/60/WE P arlamentu
E uropejskiego i R ady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania
w dziedzinie polityki wodnej, zwana R amową D yrektywą W odną (RDW ).


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora