Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Wpływ nowelizacji Prawa ochrony środowiska na realizację przedsięwzięć ujętych w KPOŚK

Marta Barszczewska, Joanna Dubiel

Abstrakt


Z godnie z art. 43 ust 4c ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne [Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.] aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych dokonywana jest co najmniej raz na 4 lata. Dotychczas w ramach opracowania projektu IV aktualizacji KPOŚK przeprowadzono pro- cedurę Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko przedmiotowego dokumentu, a aktualnie zakończył się proces konsultacji społecznych.

Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora