Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Usuwanie żelaza i manganu z wody. Teoria i praktyka

Anna M. Anielak

Abstrakt


Wody podziemne o ponadnormatywnej zawartości żelaza i manganu oczyszczane są w prostych układach technologicznych, złożonych głównie z napowietrzania i filtracji. Układy te, w zależności od składu wody, mogą być rozbudowane, a także charakteryzować się różną efektywnością oczyszczania. W publikacji przeprowadzono przegląd wybranych badań dotyczących usuwania Mn(II) i Fe(II). Wykazano duże znaczenie w badanym procesie stężenia tlenu, substancji zredukowanych i humusowych, a także mas aktywnych wykazujących właściwości katalityczne

Słowa kluczowe


zaopatrzenie w wodę

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kowal A. L., Świderska-Bróż M.: Oczyszczanie

wody. Wydawnictwo Naukowe

PWN, Warszawa 2005.

Anielak A. M., Nowak R.: Ocena zdolności

adsorpcyjnych wybranych złóż odmanganiających.

III KN–T Uzdatnianie

wód podziemnych – badania, projektowanie,

eksploatacja. Politechnika Warszawska

Wydz. Inżynierii Środowiska,

Warszawa 1999.

Pat. Pol. 369803 (autorski).

Anielak A. M.: Właściwości fizykochemiczne

klinoptylolitu modyfikowanego

ditlenkiem manganu. Przem. Chem. 85,

, 487–491.

Dojlido J. R.: Chemia wód powierzchniowych.

Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko,

Białystok 1995.

Wells A. F.: Strukturalna chemia nieorganiczna.

WNT, Warszawa 1993.

Anelâk A. M, Šchmìdt R.: Purification of

ground waters out of ammonium nitrogen

and manganese. Rinok Ìnstalâcìj ,

, 2006, 6–10.

Anielak A. M., Wojnicz M.: Effect of fulvic

acids on the process of water purification

on filtration beds. Arch. Environ.

Prot. 34, 2008, 2, 25–34

Anielak A. M., Majewski A.: Usuwanie

związków azotu z wody infiltracyjnej na

filtrach kontaktowych ze złożem zeolitowym

i piaskowym. Gaz, Woda i Technika

Sanitarna, 4, 2009.

Grabińska-Łoniewska A.: Biologiczne

przemiany żelaza i manganu w środowisku

oraz w urządzeniach wodociągowych

i ciepłowniczych. Wodociągi i Kanalizacja

, 2000.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora