Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Charakterystyka osadów powstających w procesach uzdatniania wody ze szczególnym uwzględnieniem osadów pokoagulacyjnych

Anna Nowacka, Maria Włodarczyk‑Makuła

Abstrakt


W zależności od stosowanych metod oczyszczania wody, powstają produkty odpadowe w postaci ścieków i osadów ściekowych. Do procesów, jakie związane są z okresowym powstawaniem ścieków, należy zaliczyć filtrację (płukanie filtrów), procesy membranowe i wymianę jonową (regeneracja jonitów). Osady, natomiast, powstają w czasie takich procesów jednostkowych, jak: koagulacja solami glinu lub żelaza, zmiękczanie wody metodą strąceniową czy odżelazianie poprzez utlenianie jonów żelaza Fe(II) do Fe(III). Największe ilości osadów powstają podczas procesu koagulacji. Na ilość, skład i właściwości osadów mają wpływ: jakość i ilość uzdatnianej wody, rodzaj i dawka stosowanych koagulantów, a także warunki procesowe (głównie mieszanie). Z doniesień literaturowych wynika, że ilość powstających osadów po procesie koagulacji wody zmienia się w zakresie od 0,1 do 5,0% dobowej wydajności zakładu uzdatniania wody. Uwodnienie osadów pokoagulacyjnych zależy od rodzaju osadnika oraz częstotliwości usuwania osadów, i przyjmuje wartości z zakresu 98,5–99,9%. Charakterystyczną cechą osadów i popłuczyn powstających po procesie koagulacji solami glinu i żelaza jest to, że mogą zawierać toksyczne metale, np.: arsen (As), bar (Ba), kadm (Ca), chrom (Cr), nikiel (Ni), ołów (Pb) oraz cynk (Zn). Klasyfikacja i sposób unieszkodliwiania lub zagospodarowania osadów po koagulacji wody mogą być określane na podstawie testów wymywalności EP lub TCLP. Osady te poddawane są odwadnianiu i, w zależności od składu, mogą być wykorzystywane do rekultywacji terenów. Najczęściej jednak są deponowane na składowiskach odpadów.

Słowa kluczowe


zaopatrzenie w wodę, uzdatnianie wody, koagulacja, osady pokoagulacyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Mały Rocznik Statystyczny Polski, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013, s. 93-120.

Pawęska K., Bawiec A., Włodek S., Smaga E.: Wstępna analiza średniego zużycia wody w jednorodzinnych gospodarstwach domowych, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich nr 1/IV, 2013, s. 171-179.

Sawicka-Siarkiewicz H., Gmitrzuk N.: Kształtowanie się jednostkowych wskaźników zużycia wody na terenach osiedli w grupach miast o liczbie mieszkańców od 50 001 do 500 000, Ochrona Środowivska i Zasobów Naturalnych nr 45, 2010, s. 63‑82.

Ochrona Środowiska 1991, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1991.

Ochrona Środowiska 2005, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2005, s. 130-145.

Ochrona Środowiska 2013, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013, s. 136-156.

Kowal A. L., Świderska-Bróż M.: Oczyszczanie wody, PWN, Warszawa 2009.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz.U. Nr 72, poz. 46.

Krajewski P.: Metody unieszkodliwiania osadów i popłuczyn, Przegląd Komunalny nr 11, 2001, s. 106-111.

Leszczyńska M., Sozański M. M.: Szkodliwość i toksyczność osadów i popłuczyn z procesu uzdatniania wody, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 40, 2009, s. 575-585.

Kyncl M., Cihalowa S., Jurokova M., Langarova S.: Unieszkodliwianie i zagospodarowanie osadów z uzdatniania wody, Inżynieria Mineralna nr 2(30), 2012, s. 11-20.

Leszczyńska M.: Substancje toksyczne w osadach, Przegląd Komunalny nr 11, 2001, s. 102-105.

Nawrocki J., Biłozar S.: Koagulacja i strącanie [w:] Uzdatnianie wody. Część 1, red. J. Nawrocki, PWN, Warszawa 2010, s. 171-217.

Cornwell D. A.: Water Treatment Residuals Engineering, Publ. Awwa Research Foundation and AWWA Denver Col., Denver 2006.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. z 2013 r. poz. 21.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz.U. nr 112, poz. 1206.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny, Dz.U. nr 191, poz. 1595.

Gumińska J., Kłos M.: Ocena możliwości optymalizacji procesu koagulacji – doświadczenia z eksploatacji układów technologicznych z sedymentacją i flotacją ciśnieniową, Gaz, Woda i Technika Sanitarna nr 5, 2011, s. 194-197.

Bratby J.: Coagulation and flocculation in water and wastewater treatment, IWA Publishing, Londyn 2006.

Leszczyńska M.: Szkodliwość osadów i popłuczyn z uzdatniania wody [w:] Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód – zagadnienia współczesne, red. M. Sozański, wyd. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań 2010, s. 249-260.

Thompson P. L., Paulsen W. L.: Dewaterability of alum and ferric coagulation sludges, Journal American Water Works Association nr 4, 1998, s. 164-170.

Janik M., Kuś K.: Analiza możliwości poprawy parametrów transportu hydraulicznego osadów z oczyszczania wody, Ochrona Środowiska nr 3, 2011, s. 53-57.

Bałdyga-Jankowska J., Sozański M. M.: The investigation of the structure alum-coagulation sludge by adsorption method, 1977, EPE, 3, s. 115.

Macphee M., Cornwell D., Brown R.: Trace contaminants in water treatment chemicals, Publ. Awwa Research Foundation and AWWA Denver Col., Denver 2002.

Płonka I., Pieczykolan B., Amalio-Kosel M., Loska K.: Metale ciężkie w osadach powstających przy uzdatnianiu wody, Proceedings of ECOpole nr 6, 2012, s. 337-342.

Jagoszewski T., Świderska-Bróż M.: Wpływ polielektrolitów na zagęszczanie grawitacyjne osadów pokoagulacyjnych, Ochrona Środowiska nr 1, 2000, s. 7-10.

Woźniak M., Żygadło M.: Monitoring składowisk odpadów paleniskowych, Regionalny Monitoring Środowiska Przyrodniczego nr 3, 2002, s. 117-122.

Woźniak M., Żygadło M., Latosińska J.: Ocena chemicznej stabilności osadów ściekowych składowanych w naturalnych warunkach środowiskowych, Ochrona Środowiska nr 1, 2004, s. 25-31.

PN-Z-15009:1997, Odpady stałe. Przygotowanie wyciągu wodnego.

Bień J., Neczaj E., Worwąg M., Grosser A., Nowak D., Milczarek M., Janik M.: Kierunki zagospodarowania osadów w Polsce po roku 2013, Inżynieria i Ochrona Środowiska nr 4, 2011, s. 375-384.

Bień J., Wystalska K.: Osady ściekowe – teoria i praktyka, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, Dz.U. Nr 137, poz. 924.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora