Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Ocena narażenia populacji związana z występowaniem pestycydów w wodzie przeznaczonej do spożycia w Polsce

Krzysztof Skotak, Jakub Bratkowski, Grzegorz Kaczmarczyk, Małgorzata Jamsheer-Bratkowska, Agnieszka Stankiewicz, Dorota Maziarka, Elżbieta Kaniowska-Klarzyńska

Abstrakt


Do narażenia ludzi na pestycydy we wzrastającym stopniu przyczynia się woda przeznaczona do spożycia. Powodem tego jest szerokie stosowanie pestycydów rolnictwie i ich trwałość w środowisku, prowadzące do utrzymującego się długi czas skażenia warstw wodonośnych, a także ograniczone zasoby wód, które mogą być wykorzystywane na zaopatrzenie ludności, skłaniające do korzystania z wód zanieczyszczonych pestycydami, oraz zmiany klimatyczne, wymuszające stosowanie większych ilości pestycydów celem ochrony upraw, a zarazem zmniejszające dostęp do wód odpowiedniej jakości. W warunkach długotrwałego narażenia, przy codziennym spożyciu wody, nawet niewielkie stężenia pestycydów w niej zawartych mogą w dłuższej perspektywie szkodliwie wpływać na stan zdrowia ludzi, powodując m.in. zaburzenia funkcji seksualnych, układu immunologicznego, zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, zaburzenia endokrynologiczne. Celem pracy była ocena narażenia populacyjnego na występowanie pestycydów w wodzie przeznaczonej do spożycia w Polsce, z wykorzystaniem dwóch metod ich klasyfikacji: WHO i GHS. Ocenę przeprowadzono w skali kraju na podstawie wyników analiz wykonanych w latach 2005-2010 w ramach kontroli nadzorowanej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Uzyskane wyniki pokazują istotny poziom zagrożenia. Szacowana liczba osób korzystających z wody zawierającej pestycydy wynosi ponad 7 mln 300 tys., z czego blisko 4 mln corocznie może mieć dostęp do wody, w której pestycydy występują w stężeniach przekraczających dopuszczalne stężenia określone w polskich przepisach prawnych.

Słowa kluczowe


zaopatrzenie w wodę, pestycydy, jakość wody do spożycia, ryzyko zdrowotne, metody klasyfikacji, narażenie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Environment and Human Health. Joint EEA-JRC report. EEA Report No 5/2013. European Environment Agency, European Union, 2013.

Pesticides in Drinking Water. Sunny Mistry. Air and Water Pollution Prevention and Control Engineering. Fall 2013 Hamilton D.: Pesticide Residues in Food and Drinking Water. Human Exposure and Risks. John Wiley & Sons Ltd., England 2004.

The quality of drinking water in the European Union 2005-2007. Synthesis report on the quality of drinking water in the Member States of the European Union in the period 2005-2007 Directive 98/83/EC. 2010.

Hamilton D.: Pesticide Residues in Food and Drinking Water. Human Exposure and Risks. John Wiley & Sons Ltd., England 2004.

Gonçalves C. M., Silva J. C. G. E. D., Alpendurada M. F.: Evaluation of the pesticide contamination of groundwater sampled over two years from a vulnerable zone in Portugal. J Agric Food Chem. 2007 (55), 6227–35.

Arias-Estevez M., Lopez-Periago E., Martınez-Carballo E., Simal-Gandara J., Mejuto J. C., Garcıa-Rıo L.: The mobility and degradation of pesticides in soil and the pollution of groundwater resources. Agric. Ecosyst. Environ. 2008 (123) 247–260.

Navarrete C. M., Olmedo J. G., Valsero J. J. D., Gómez J. D. G., Espinar J. A. L., Gómez J. A. D. L. O.: Groundwater protection in Mediterranean countries after the European water framework directive. Environ Geol. 2008 (54), 537–49.

Reid D., Edwards A., Cooper D., Wilson E., Mcgaw B.: The quality of drinking water from private water supplies in Aberdeenshire, UK. Water Res. 2003 (37), 245–54.

Maloschik E., Ernst A., Hegedüs Gy., Darvas B., Székács A.: Monitoring water-polluting pesticides in Hungary. Microchemical J. 2007, 85, 88-97.

Gilliom R. J., Barbash J. E., Crawford C. G., Hamilton P. A., Martin J. D., Nakagaki N. et al.: The quality of our nation’s waters – pesticides in the nation’s streams and ground water, 1999–2001. Technical Report. United States Geological Survey. Reston, Virginia, USA 2007.

Schipper P. N. M., Vissers M. J. M., Linden A. M. A. V. D.: Pesticides in groundwater and drinking water wells: overview of the situation in The Netherlands. Water Sci Technol. 2008 (57), 1277.

Malaguerra F., Albrechtsen H.-J., Thorling L., Binning P. J.: Pesticides in water supply wells in Zealand, Denmark: a statistical analysis. Sci. Total Environ. 2012 (414), 433–444.

Hansen B., Langtofte C., Brüsch W., Møller W. W., Mielby S. et al.: Grundvand Status og udvikling 1989–2009. Technical Report. Geological Survey of Denmark and Greenland. Copenhagen, Denmark 2010.

Younes M., Galal-Gorchev H.: Pesticides in Drinking Water – Case Study. Food and Chemical Toxicology 2000 (38), 87-90.

Environmental Indicator Report 2013. Natural resources and human well-being in a green economy. European Environment Agency 2013.

Środowisko Europy 2010 – Stan i Prognozy. Synteza. Europejska Agencja Środowiska, Kopenhaga 2010.

Leterme B., Vanclooster M., Rounsevell M., Bogaert P.: Discriminating between point and non-point sources of atrazine contamination of a sandy aquifer. Sci. Total Environ. 2006 (362), 124–42.

Kaleta J.: Pestycydy w środowisku wodnym. Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 218, 2004.

WHO Guidelines for drinking water quality, fourth edition. World Health Organization, Geneve 2011.

Older Adults and Pesticides. Oregon State University, Dec. 2011.

Pesticides and Food: Why Children May Be Especially Sensitive to Pesticides. US Environmental Protection Agency 2012.

Endocrine disrupters and child health – Possible developmental early effects of endocrine disrupters on child health. World Health Organization 2012.

The impacts of endocrine disrupters on wildlife, people and their environments – The Weybridge+15 (1996–2011) report. EEA Technical report No 2/2012, European Environment Agency 2012.

Commission of the European Communities: Community Strategy for Endocrine Disrupters, a range of substances suspected of interfering with the hormone system of humans and wildlife. COM 706 final, 1999.

Steer R. J. C. A., Hogenboom A. C., Leonards P. E. G., Peerboom R. A. L., Cofino W. P., Brinkman U. A. Th.: Ultra-trace level determination of polar pesticides and their transformation products in surface and estuarine water samples using column liquid chromatography – electrospray tandem mass spectrometry. J. Chromatogr. 1999 (A857), 157-166.

European Chemical Bureau: Preliminary list of biocides submitted to PAN Germany, 2001.

Tesfamichael A. A., Kaluaracchi J. J.: A methodology to assess the risk of an exiting pesticide and potential future pesticides for regulatory decision-making. Environ. Sci. Policy. 2006 (9), 275–290.

Capri E., Karpouzas D.: Pesticide risk assessment in rice paddies: theory and practice. Amsterdam: Elsevier Science. 2007, 266.

Kaniowska-Klarzyńska E., Jamsheer-Bratkowska M., Stankiewicz A., Maziarka D., Bratkowski J., Skotak K., Kaczmarczyk G.: System nadzoru nad obrotem i stosowaniem pestycydów w ochronie przed skażeniem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Unii Europejskiej i w Polsce. Technologia Wody 2013 (12), 34-39.

WHO recommendations on the use of pesticides in public health. WHO specifications for their quality control. http://who.int/whopes/quality/en.

USEPA. National primary drinking water regulations 2009. http://water.epa.gov/drink/contaminants/index.cfm.

Drinking Water Directive. Council directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption. Off.J.Eur. Communities 1998, L330.

Directive 2000/60/EC. European Parliament and the Council directive of 23 October 2000 establishing a framework for Community Action in the field of water policy. OffJ. Eur.Communities 2000, L327.

Reffstrup T. K., Larsen J. C., Meyer O.: Risk assessment of mixtures of pesticides. Current approaches and future strategies. Regul. Toxicol. Pharmacol. 2010 (56/2), 174–92.

MHLWJ (Ministry of Health, Labor and Welfare, Government of Japan): Revision of drinking water quality standard. The 4th meeting of Health Sciences Council, document 3-III. 2003 http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0264pdf/ks0264011.pdf.

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html.

The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification, 2009. World Health Organization 2010,


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora