Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Odpady gastronomiczne – narastający problem w eksploatacji sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków

Joanna Rodziewicz, Wojciech Janczukowicz, Urszula Filipkowska

Abstrakt


W wyniku wprowadzenia przepisów unijnych zostało bezwzględnie zakazane żywienie zwierząt gospodarskich odpadami gastronomicznymi. Odpady żywnościowe muszą być składowane w odpowiednio utrzymywanych pojemnikach, a następnie przekazywane przedsiębiorcy działającemu na podstawie ustawy o odpadach. Ale tego typu działania są bardziej pracochłonne niż powszechnie stosowane w Polsce rozdrabnianie odpadów za pomocą młynków koloidalnych, a następnie odprowadzanie ich do kanalizacji. Tak „zagospodarowywane” odpady gastronomiczne stwarzają problemy w eksploatacji sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, generując poważne koszty. W pracy scharakteryzowano odpady gastronomiczne pod względem zawartości substancji organicznych i biogennych. Przedstawiono efekty wytwarzania z odpadów lotnych kwasów tłuszczowych i zastosowania ich w oczyszczalni w procesach denitryfikacji i defosfatacji. Zaproponowano sposób zagospodarowania odpadów, który wykorzysta tkwiący w nich potencjał i nie będzie stwarzał problemów eksploatacji systemu kanalizacyjnego.

Słowa kluczowe


Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, odpady gastronomiczne, ładunek zanieczyszczeń, eksploatacja systemu kanalizacyjnego, wytwarzanie lotnych kwasów tłuszczowych, sposób zagospodarowania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. WE L 300/1z 14.10.2009).

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy.

Rozporządzenie nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 r.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm).

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002, z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. Nr 75, poz. 527 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14 marca 1998 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.).

Heidrich Z.: Przydomowe oczyszczalnie ścieków, Wyd. COIB, Warszawa 1998.

Han S. K., Shin H. S.: Biohydrogen production by anaerobic fermentation of food waste. International Journal of Hydrogen Energy, 2004, 29, 569-577.

Zhang R., El-Mashad H. M., Hartman K., Wang F., Liu G., Choate C., Gamble P.: Characterization of food waste as feedstock for anaerobic digestion. Bioresour. Technol., 2007, 98, 929-935.

Waldron A., Gibson S., Pohl L., Labas K.: Anaerobic digestion of cafeteria waste reducing Clarkson’s environmental footprint. Project report. New York State Pollution Prevention Institute 2002.

http://www.barnstablecountyhealth.org/ia-systems/information-center/compendium-of-information-on-alternative-onsite-septic-system-technology/grease-and-oil-in-restaurant-wastewater.

Kwon S. H., Lee D. H.: Evaluation of Korean food waste composting with fed-batch operations I: using water extractable total organic carbon contents (TOCw). Process Biochemistry, 2004, 39, 1183-1194.

Shin H. S., Youn J. H., Kim S. H.: Hydrogenproduction from food waste in anaerobic mesophilic and themophilic acidogenesis. J. Hydrogen Energy,2004, 29(13), 1355-1363.

Kim H. J., Kim S. H., Choi Y. G., Kim G. D., Chung T. H.: Effect of enzymatic pretreatment on acid fermentation of food waste. J. Chem. Technol. Biotechnol., 2006, 81, 974-980.

Nordberg A., Edstrom M.: Co-digestion of ley crop silage, source sorted municipal solid waste, and municipal sewage. Materiały konferencyjne 5th FAO/SREN Warsztatów pt.: Anaerobic Conversion for Environmental Protection, Sanitation and Re-Use of Residuals. 24-27 marca 1997 r., Gent, Niemcy.

Steffen R., Szolar O., Braun R.: Feedstocks for Anaerobic Digestion. Institute of Agrobiotechnology Tulin, University of Agricultural Sciences, Vienna 1998.

Rao M. S., Singh S. P.: Bioenergy conversion studies of organic fraction of MSW: kinetic studies and gas yield-organic loading relationships for process optimization. Bioresour. Technol., 2004, 95(2), 173-185.

Janczukowicz W., Rodziewicz J.: Źródła węgla w procesach biologicznego usuwania związków azotu i fosforu. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 114, Lublin 2013.

Pavan P., Battistoni P., Traverso P., Musacco A., Cecchi F.: Effect of addition of anaerobic fermented OFMSW (organic fraction of municipal solid waste) on biological nutrient removal (BNR) process: preliminary results. Water Sci. Technol., 1998, 38(1), 327-334.

Lim S. J., Choi D. W., Lee W. G., Kwon S., Chang H. N.: Volatile fatty acids production from food wastes and its application to biological nutrient removal. Bioproc. Eng., 2000, 22, 543-545.

Lim S. J., Kim E. Y., Ahn Y. H., Chang H. N.: Biological nutrient removal with volatile fatty acids (VFA) from food wastes in sequencing batch reactor (SBR). Korean J. Chem. Eng., 2008, 25(1), 1-28.

Lim S. J., Kim E. Y., Jeong C. M., Choi J., Ahn Y. H., Chang H. N.: Anaerobic organic acid production of food waste in once- a-day feeding and drawing-off bioreactor. Bioresour. Technol., 2008, 99, 7866-7874.

Hong C., Haiyun W.: Optimization of volatile fatty acid production with co-substrate of food wastes and excess sludge using response surface methodology. Bioresource Technol., 2010, 101, 5487-5493.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora