Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Analiza finansowa zastosowania systemu DWHR współpracującego z różnymi typami podgrzewaczy przepływowych w jednorodzinnym budynku mieszkalnym

Sabina Kordana, Daniel Styś

Abstrakt


Na całym świecie obserwuje się obecnie wzrost zapotrzebowania na energię, któremu towarzyszy ciągłe pogarszanie stanu środowiska naturalnego. Duży udział w procesie degradacji środowiska, spowodowanym spalaniem paliw kopalnych, posiadają gospodarstwa domowe, dlatego należy dążyć do wprowadzania technologii energooszczędnych także na tym etapie konsumpcji surowców naturalnych. W artykule opisano technologię, której ideą jest odzysk cieplnej energii odpadowej niesionej przez ścieki szare odprowadzane z prysznica w jednorodzinnym budynku mieszkalnym. Przeanalizowano efektywność finansową inwestycji polegającej na montażu wymiennika ciepła DWHR współpracującego z różnymi typami podgrzewaczy przepływowych, a także zbadano wpływ parametrów użytkowania instalacji ciepłej wody użytkowej, takich jak czas trwania kąpieli, wypływ wody ze słuchawki prysznicowej oraz liczba użytkowników, na potencjalne oszczędności energii. Otrzymane wyniki obliczeń wskazują na istotny wpływ parametrów projektowych instalacji na uzyskiwaną opłacalność inwestycji. Z tego względu, decyzja o zastosowaniu systemu odzysku ciepła ze ścieków powinna być każdorazowo poprzedzona szczegółową analizą techniczno-finansową, która pozwoli określić rentowność przedsięwzięcia. Zastosowanie urządzenia DWHR jest szczególnie korzystne w przypadku przygotowywania ciepłej wody użytkowej za pomocą podgrzewacza elektrycznego, gdyż zdyskontowany okres zwrotu inwestycji jest tu stosunkowo krótki, a prognozowane zyski mogą wynieść nawet kilka tysięcy złotych. W przypadku instalacji, w których źródło energii do podgrzewania wody stanowi podgrzewacz gazowy, otrzymane wartości wskaźnika NPV są zdecydowanie niższe, co jest efektem różnic w cenach jednostkowych obu nośników energii.

Słowa kluczowe


wymiennik ciepła DWHR, instalacja prysznicowa, oszczędność energii, odzysk ciepła odpadowego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Clarke A., Grant N., Thornton J.: Quantifying the energy and carbon effects of water savings: Full technical report, Environment Agency/energy saving trust, 2009.

Dylewski R., Adamczyk J.: Economic and ecological indicators for thermal insulating building investments, „Energy and Buildings” vol. 54, 2012, s. 88-95.

Ellerhorst S., Krajacic V., Sommer U.: Badanie potencjału ciepła odpadowego ze ścieków komunalnej sieci kanalizacyjnej na przykładzie miasta Hagen, „Technologia wody” nr 2, 2014.

Główny Urząd Statystyczny: Efektywność wykorzystania energii w latach 2001-2011, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2013.

Główny Urząd Statystyczny: Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2009 r., Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2012.

Kimmels A.: Shower Heat Recovery: Overview of Commercially Available DWHR Systems, „Meander Heat Recovery” 2011.

Kordana S., Słyś D.: Ścieki jako niskotemperaturowe źródło energii dla pomp ciepła, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna INFRAEKO 2012 „Infrastruktura komunalna i gospodarka wodna”, Rzeszów-Kraków 2012, s. 157-167.

Makki A. A., Stewart R. A., Panuwatwanich K., Beal C.: Revealing the determinants of shower water end use consumption: enabling better targeted urban water consumption strategies, „Journal of Cleaner Production” vol. 60, 2013, s. 129-146.

Masłoń A.: Charakterystyka jednostkowych dobowych ilości ścieków bytowo-gospodarczych w województwie podkarpackim, „Technologia wody” nr 2, 2014.

Meggers F., Leibundgut H.: The potential of wastewater heat and exergy: Decentralized high-temperature recovery with a heat pump, „Energy and Buildings” vol. 43, 2011, s. 879-886.

PGE Dystrybucja S.A.: Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej, Lublin 2014.

PGE Obrót S.A.: Taryfa dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G, Rzeszów 2014.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.: Taryfa w zakresie dostarczania paliw gazowych nr 6/2014, Warszawa 2013.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.: Taryfa nr 1 dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, Warszawa 2013.

Proszak-Miąsik D., Rabczak S.: Ekonomiczne aspekty systemów wytwarzania ciepłej wody wspomagane energią słoneczną dla budynków jednorodzinnych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej: Budownictwo i Inżynieria Środowiska” z. 59, 2012, s. 637-644.

Słyś D., Kordana S.: Financial analysis of the implementation of a Drain Water Heat Recovery unit in residential housing, „Energy and Buildings” vol. 71, 2014, s. 1-11.

Słyś D., Kordana S.: Odzysk ciepła odpadowego w instalacjach i systemach kanalizacyjnych, Krosno 2013.

Stolarski M. J., Krzyżaniak M., Warmiński K., Śnieg M.: Energy, economic and environmental assessment of heating a family house with biomass, „Energy and Buildings” vol. 66, 2013, s. 395-404.

Szambelańczyk M.: Odprowadzanie lub oczyszczanie ścieków a wytwarzanie energii w źródłach odnawialnych w świetle projektowanych regulacji, „Technologia wody” nr 12, 2013.

Tajwar S., Saleemi A. R., Ramzan N., Naveed S.: Improving thermal and combustion efficiency of gas water heater, „Applied Thermal Engineering” vol. 31, 2011, s. 1305-1312.

Wiśniewski S., Wiśniewski T. S.: Wymiana ciepła, 6th edition, Warszawa 2009.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora