Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Ocena higieniczna wyrobów kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Agnieszka Stankiewicz, Jakub Bratkowski, Dorota Maziarka, Małgorzata Jamsheer-Bratkowska, Krzysztof Skotak, Elżbieta Kaniowska, Grzegorz Kaczmarczyk

Abstrakt


W celu ochrony zdrowia ludzi poprzez jakość spożywanej wody, Zakład Higieny Środowiska Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH (ZHŚ NIZP-PZH) prowadzi badania wyrobów pozostających w bezpośrednim kontakcie z wodą, która ma służyć do celów spożywczych i na potrzeby gospodarcze. Ocena odbywa się zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. [1] oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia Dz.U. Nr 61, poz. 417 z dnia 29 marca 2007 r. [2]. Państwa członkowskie poprzez Dyrektywę zostały zobowiązane do stworzenia takich zasad regulujących stosowanie materiałów i substancji używanych do przygotowania i dystrybucji wody, które pozwolą uniknąć jakiegokolwiek, możliwego, szkodliwego wpływu na zdrowie ludzkie.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada

r. w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia

marca 2007 r. w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi

(Dz.U. Nr 61, poz. 417).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 123,

poz. 858 z późn. zm).

Roz por ząd zenie Minist ra Z d row ia

i Opieki Społecznej z dnia 12 lipca 1996 r.

w sprawie wykazu jednostek upoważnionych

do przeprowadzania badań materiałów

i procesów technologicznych

w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości

dla zdrowia oraz zakresu tych badań

(Dz.U. z 1996 r., Nr 101, poz. 473).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia

września 2003 r. w sprawie oznakowania

opakowań substancji niebezpiecznych

i preparatów niebezpiecznych

(Dz.U. Nr 173 poz. 1679).


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora