Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Ocena wpływu modernizacji stacji uzdatniania wody na jej jakość na podstawie wybranych ujęć

Monika Jakubus, Joanna Jordanowska

Abstrakt


W pracy oceniano efektywność dokonanych modernizacji trzech stacji uzdatniania wody znajdujących się we Wrześni, Nowym Folwarku oraz Gozdowie, miejscowościach zlokalizowanych na terenie gminy Września. Jakość wód określano na podstawie danych z lat 2002-2011, obejmujących okres przed, w trakcie oraz po wykonaniu modernizacji poszczególnych ujęć. Pod uwagę były brane wskaźniki fizykochemiczne, takie jak zawartość żelaza i manganu ogólnego oraz parametrów organoleptycznych obejmujących barwę, mętność i twardość. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zastosowany rodzaj modernizacji pozwolił rozwiązać problem poprawy jakości wody, a zwłaszcza usuwania nadmiernych stężeń związków żelaza i manganu z ujmowanych wód. Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono, że przeprowadzone prace modernizacyjne, a w szczególności rodzaj zastosowanego materiału filtracyjnego nie wpłynęły na zmianę twardości ogólnej badanych wód.

Słowa kluczowe


stacja uzdatniania wody, filtry pospieszne, napowietrzanie, woda uzdatniona

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Besner M. C. 2002. Explaining the occurrence of coli forms in

distribution system. Journal AWWA, Vol. 94, nr 8, s. 95.

Kłos, Tokarczyk 2005. Zastosowanie drenaży blokowych w modernizacji

układów filtracji. Forum Eksploatatora 4 (21), s. 30-33.

Kowal A. L. 1997. Ochrona sieci wodociągowej przed korozją

i zarastaniem. Ochrona Środowiska 4, s. 3-6.

Kowal A. L. 2003. Przyczyny i zapobieganie zmianom jakości

wody w systemach wodociągowych. Ochrona Środowiska 4,

s. 3-6.

Nawrocki J., Świetlik J. 2011. Analiza zjawiska korozji w sieciach

wodociągowych. Ochrona Środowiska 4, s. 27-40.

PN-EN ISO 7887:2002. Jakość wody. Badanie i oznaczanie barwy.

PKN Warszawa.

PN-EN ISO 7027:2006. Jakość wody. Oznaczanie mętności. PKN

Warszawa.

PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji

laboratoriów badawczych i wzorcujących. PKN Warszawa.

PN-ISO 6059:1999. Jakość wody. Oznaczanie sumarycznej zawartości

wapnia i magnezu. Metoda miareczkowania EDTA. PKN

Warszawa.

PN-ISO 5667-5:2003. Jakość wody. Pobieranie próbek. Część 5:

Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia i wody używanej

do produkcji żywności i napojów. PKN Warszawa.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej

do spożycia przez ludzi z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.

Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Sozański M. M., Dymaczewski Z. 2002. Wodociągi i Kanalizacja

w Polsce. Tradycja i współczesność. Wyd. Polska Fundacja Zasobów

Wodnych.

Sozański M. M., Huck P. M. 2007. Badania doświadczalne w rozwoju

technologii uzdatniania wody. Polska Akademia Nauk. Komitet

Inżynierii Środowiska.

Weber Ł., Szambelańczyk R. 2006. Metody naturalnego wpracowania

złóż filtracyjnych do usuwania manganu w kontekście

badań pilotowych i technicznych. Forum Eksploatatora 4(25),

s. 19–22.

WHO 2008. Guidelines for drinking water quality, third edition

incorporating the first and second addenda, vol. 1. Recommendations,

Geneva.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora