Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Stan i trendy w rozwoju technologii oczyszczania wody

Wojciech Adamski

Abstrakt


Omówiono stan inwestycji w systemy oczyszczania wody dla potrzeb komunalnych w Polsce. Zwrócono uwagę na dominujące technologie oczyszczania wód powierzchniowych i podziemnych oraz na potrzeby modernizacji systemów. Przedstawiono i scharakteryzowano czynniki decydujące o kierunku rozwoju technologii oczyszczania wody. Omówiono zintegrowane układy oczyszczania, które w niedalekiej przyszłości będą musiały być zastosowane w układach oczyszczania wody.

Słowa kluczowe


systemy oczyszczania wody, rozwój technologii, trendy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Richardson S. D., Disinfection by-products and Rother energing contaminants in drinking water, „Trends in Analytical Chemistry” 2003, 22(10), 666–684.

Ochrona Środowiska 2013 – Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie: www.igwp.pl.

Sozański M. M., Wodociągi i kanalizacja w Polsce, tradycja i współczesność, Polska Fundacja Ochrony Zasobów Wodnych, Poznań-Bydgoszcz 2000.

Mołczan M. i in., Ocena potrzeb krajowych wodociągów w zakresie usuwania zanieczyszczeń organicznych z wody, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” 2008, nr 2, s. 2–6.

Varney M. i in., Potentiometric and conformational studies of the acid-base properties of fluvic acids from natural waters, Precidings of the NATO conference, Sicily 1983, 751–772.

Edzwald J. K. i in., Enhanced coagulation: USA requirement and broader view, „Water Science and Technology” 1999, 40 (9), 63–70.

Szlachta M., Adamski W., Effect of natural organic matter removal by integrated process: alum coagulation and PAC adsorption, „Water Science and Technology” 2009, 59 (10), 1951–1957.

Adamski W., Modelowanie systemów oczyszczania wód, Warszawa 2002.

Mołczan M., Wpływ dawki żywicy i czasu kontaktu na skuteczność usuwania zanieczyszczeń organicznych z wody w procesie MIEX-DOC, „Ochrona Środowiska” 2006, 28 (3), 35–38.

Mołczan M., Opis i interpretacja wyników testu kinetycznego procesu MIEX-DOC, „Ochrona Środowiska” 2007, 29 (1), 45–48.

Adamski W., Majewska-Nowak K., Zastosowanie reaktorów wielofunkcyjnych do oczyszczania wody, „Ochrona Środowiska” 2010, 32 (1), 3–8.

Olejnik A., Nawrocki J., Czy woda wodociągowa musi być dezynfekowana chemicznie?, „Ochrona Środowiska” 2013, 35 (4), 3–8.

Johnson C. J., Singer P. C., Impact of a magnetic ion exchange resin on ozon demand and bromate formation during water treatment, „Water Research” 2004, 38, 3738–3750.

Sunderalnd A. G., Comparative study of different MF and VF membranes for drinking water production, „Desalination” 1998, 117, 189–196.

Bodzek M., Konieczny K., Wykorzystanie procesów membranowych w oczyszczaniu wody, Bydgoszcz 2005.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych, Stosowanie ClO2 w rurach z PE, http://www.prik.pl/images/pdf/oswiadczenie_dot_wody_pitnej.pdf.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora