Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Charakterystyka jednostkowych dobowych ilości ścieków bytowo-gospodarczych w województwie podkarpackim

Adam Masłoń

Abstrakt


Celem pracy była analiza jednostkowych dobowych ilości ścieków bytowo-gospodarczych w województwie podkarpackim. Analizę przeprowadzono w oparciu o ankiety mieszkańców z województwa podkarpackiego, zamieszkałych w różnych częściach regionu. Ankietą objęto grupę 104 osób, a badania ankietowe wykonano w 2013 i 2014 r. Analiza danych ankietowych wykazała, że wielkość miejscowości oraz dostępność do zbiorczego systemu kanalizacyjnego determinują jednostkową dobową ilość ścieków komunalnych (przede wszystkim w odniesieniu do terenów wiejskich). Badania wykazały również, że liczebność mieszkańców w gospodarstwie domowym nie wpływa na poziom jednostkowej ilości ścieków komunalnych. Badania wykazały średnią wartość jednostkowej ilości ścieków bytowo-gospodarczych w województwie podkarpackim na poziomie 0,110 ±0,03 m3/(M · d), zbliżoną z wartościami prezentowanymi przez Główny Urząd Statystyczny. W badaniach uwzględniono wielkość miejscowości województwa podkarpackiego, określając wskaźnik jednostkowego odpływu ścieków komunalnych dla dziewięciu grup jednostek osadniczych: < 500; 500÷100; 1000÷2000; 2000÷5000; 5000÷10 000; 10 000÷25 000; 25 000÷50 000; 50 000÷100 000 oraz > 100 000 mieszkańców.

Słowa kluczowe


ścieki bytowo-gospodarcze, jednostkowa dobowa ilość ścieków

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chotkowski W., Lis G.: Krótkoterminowe prognozowanie dopływu ścieków do oczyszczalni na podstawie ilości zużywanej wody. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” 2006, 5, 13-18.

Heidrich Z.: Kierunki rozwiązań systemów kanalizacyjnych na terenach wiejskich. „Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska” 2005, 2 (32), 147-152.

Heidrich Z., Stańko G.: Ilość i jakość ścieków dopływających do miejskiej oczyszczalni ścieków. „Przegląd Komunalny” 2003, 7 (142), 35-38.

Heidrich Z., Kozak T.: Ocena stopnia wykorzystania przepustowości istniejących miejskich oczyszczalni ścieków w Polsce. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” 2008, 12, 16-19.

Heidrich Z., Witkowski A.: Urządzenia do oczyszczania ścieków. Wyd. Seidel-Przywecki. Warszawa 2010.

Kaczor G.: Jednostkowe odpływy ścieków z kanalizacji wiejskiej w gminie Koszyce. „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2006, 2/1, 171-182.

Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2012. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa, grudzień 2012 r.

Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2013. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa, grudzień 2013 r.

Rocznik Statystyczny Województw 2013. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa, grudzień 2013 r.

Satora S., Milijanovic E.: Wielkość zużycia wody przez użytkowników wodociągu w Jordanowie. „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 2007, 1, 205-214


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora