Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Analiza porównawcza stosowanych modeli przestrzennej nierównomierności zużycia wody w sieci wodociągowej

Andrzej Pawlak, Adam Strempski

Abstrakt


W pracy zaprezentowano wyniki analizy porównawczej wrażliwości modelu hydraulicznego sieci wodociągowej
na stosowane w praktyce badań symulacyjnych modele przestrzennego rozkładu zużycia wody. Porównywano
model jednostajnego liniowego rozkładu zużycia wody w przewodach sieci z modelem zużycia wody
wynikającym z lokalizacji przyłączy i liczby przypisanych do nich stałych mieszkańców. Zaproponowano szeroką
gamę form graficznego porównania stopnia zgodności odpowiedzi porównywanych modeli. Porównane
zostały rozkłady zużycia wody oraz zakresy zmienności ciśnień i strumieni przepływów w przykładowej sieci


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Grzenda M., Sudoł M., Gębski W.: Modelowanie

systemu dystrybucji wody na

przykładzie dużej aglomeracji miejskiej.

Gaz, Woda i Technika Sanitarna 2010,

nr 3, s.2-6.

Heidrich Z., Jędrzejkiewicz J.: Analiza

zużycia wody w miastach polskich w latach

–2005. Ochrona Środowiska,

nr 4/2007.

Knapik K., Bajer J.: Wodociągi, Wyd. Politechnika

Krakowska, 2011.

Kotowski A., Pawlak A., Wójtowicz P.:

Modelowanie miejskiego systemu zaopatrzenia

w wodę na przykładzie osiedla

mieszkaniowego Baranówka w Rzeszowie,

Ochrona Środowiska 2010, nr 2,

s.43-48.

Kwietniewski M.: GIS w wodociągach

i kanalizacji, Wyd. Naukowe PWN, 2008.

Łomotowski J., Siwoń Z.: Metodyka analizy

danych pochodzących z monitoringu

systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Gaz, Woda i Technika Sanitarna

, nr 3, s.16-20

Mielcarzewicz E. W.: Obliczanie systemów

zaopatrzenia w wodę. Wyd. Arkady,

Materiały ZGK Siechnice – plan sytuacyjny

sieci wodociągowej.

Materiały ZGK Siechnice – schemat sieci

wodociągowej.

Nowakowski E.: Zużycie wody wodociągowej

w budynkach mieszkalnych. Rynek

Instalacyjny nr 11/2010.

h t t p : // p l . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /

Zdalny_odczyt.

http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/

id3211,systemy-zdalnego-odczytu-

-oferta-rynkowa?p=2.

h t t p : / / t d w o r l d . c o m / s m a r t -

- e n e r g y - c o n s u m e


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora