Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Zastosowanie i problemy eksploatacyjne nanofiltracji i ultrafiltracji

Elżbieta Ulman, Katarzyna Pitrus, Anna M. Anielak

Abstrakt


W artykule scharakteryzowano dwa procesy membranowe: nanofiltrację i ultrafiltrację oraz trzy grupy zjawisk:
fouling, scaling, biofouling wywołane poprzez zanieczyszczenia przepływające przez membranę. Ponadto
opisano wybrane zastosowania membran nanofiltracyjnych i ultrafiltracyjnych w oczyszczaniu wody
i ścieków z niektórych jonów, farmaceutyków, pestycydów oraz naturalnych substancji organicznych


Słowa kluczowe


nanofiltracja, ultrafiltracja, membrana, fouling, scaling, biofouling

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anielak A. M., Chemiczne i fizykochemiczne

oczyszczanie ścieków, Naukowe

Wyd. PWN, Warszawa 2002

Atamanenko I. D., Kavitskaya A. A., Kononova

A. I., Skil’skaya M. D., Ultrafiltration

Purification of Underground Water

During Its Various Preconditioning, published

in Khimiya i Tekhnologiya Vody,

, Vol. 32, No. 6, pp. 655–663

Bodzek M., Bochdziewicz J., Konieczny

K., Techniki membranowe w ochronie

środowiska, Wyd. Politechniki Śląskiej,

Gliwice 1997

Bodzek M., Konieczny K., Usuwanie zanieczyszczeń

nieorganicznych ze środowiska

wodnego metodami membranowymi,

Wyd. Seidel-Przywecki 2011

Bodzek M., Konieczny K., Wykorzystanie

procesów membranowych w uzdatnianiu

wody, Projprzem-Eko, Bydgoszcz 2005

Bodzek M., Płatowska A., Fouling membran

półprzepuszczalnych podczas

oczyszczania wody metodą ultra- i mikrofiltracji

– przegląd piśmiennictwa,

Inżynieria i Ochrona Środowiska 2009,

t. 12, nr 1, pp. 5-24

Dudziak M., Usuwanie mykoestrogenów

w nanofiltracji – efektywność procesu

i mechanizm separacji, Zeszyty Naukowe

Politechniki Rzeszowskiej, nr 276, 2011,

pp. 55-65

Dzhuzha O. V., Khan V. E., Rudenko L.

I., Semipermeable Dynamic Membranes

for Ultrafiltration Treatment of Ground

Waters to Remove Radionuclides, published

in Radiokhimiya, 2007, Vol. 49, No.

, pp. 179 181

Goncharuk V. V., Kavitskaya A. A., and

Skil’skaya M. D. , Nanofiltration in Drinking

Water Supply, 2011, published in

Khimiya i Tekhnologiya Vody, 2011, Vol.

, No. 1, pp. 63–94

Kabsch-Korbutowicz M., Majewska-Nowak

K. Zastosowanie zintegrowanych

procesów membranowych do usuwania

substancji organicznych z wody, Ochrona

Środowiska, 2010, vol. 32, nr 3, pp.

–37

Kor u s I., Wykor z y st a n ie u lt ra f i lt

r a c j i w s p om a g a n e j p o l i me r a m i

do separacji jonów metali ciężkich

z roztworów, Wyd. politechniki Śląskiej,

Gliwice 2012

Lipiński K., Szaniawska D., Szaniawski

A., Membrany dynamiczne, nowy rodzaj

membran do ultrafiltracji i osmozy odwróconej,

WNT, Warszawa 1990

Mänttäri M., Nyström M., Van der

Bruggena B., Drawbacks of applying

nanofiltration and how to avoid them,

Separation and Purification Technology

, 2008, pp. 251–263

Xiao-Lin Wang, Wei-Juan Shang, Da-

-Xin Wang, Ling Wu, Cong-Hui Tu Characterization

and applications of nanofiltration

membranes, Desalination 236,

, pp. 316–326

Li XU, Li-Shun DU, Jing HE, Effects of

operating conditions on membrane charge

property and nanofiltration, Front.

Chem. Sci. Eng. 2011, 5(4), pp. 492–499.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora