Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Uboczne produkty procesu utleniania i dezynfekcji

Anna M. Anielak

Abstrakt


Głównym tematem pracy jest dezynfekcja wody zawierającej kwasy humusowe będące prekursorami produktów
kancerogennych w naturalnych wodach. Ilości powstających ubocznych produktów procesu utleniania
i dezynfekcji rosną z czasem reakcji i stężeniem jonów podchlorawych – nieorganicznych. Wśród identyfikowanych
UPPUiD szczególne znaczenie mają THM, których duże ilości powstają w wyniku chlorowania wód
przybrzeżnych, oceanicznych i morskich. Stężenie UPPUiD koreluje z dawką chloru i czasem reakcji.


Słowa kluczowe


organiczne prekursory, UPPUiD, THM, woda morska, kwasy humusowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Nawrocki. J., Kronberg L., Andrzejewski P., MX – związek o wysokiej

aktywności mutagennej w wodach wodociągowych. Problemy

analityczne oznaczania substancji rakotwórczych w wodach.

Komitet Chemii Analitycznej PAN, Komisja Analizy Wody. Warszawa

(1997).

Burcu Tokmak, Goksen Capar, Filiz B. Dilek, Ulku Yetis. Trihalomethanes

and associated potential cancer risks in the water

supply in Ankara, Turkey. Enwironmental Research 96 345-352.

(2004).

C.M. Villanueva, M.Kogevinas, J.O. Grimalt. Haloacetic acids and

trihalomethanes in finished drinking waters from heterogeneous

sources. Water Research 37) 953-958. (2003).

Wan-Kuen Jo, Ki-Dong Kwon, Jong-In Dong, Yong Chung. Multi-

-route trihalomethane exposure in households using municipal

tap water treated with chlorine or ozone-chlorine. Science of the

Total Environment 339 143-152. (2005).

Mohamed A. El-Dib, Rizka K. Ali. THMs formation during chlorination

of raw Nile river water. Wat. Res. Vol. 29, No 1, pp 375-378

(1995).

J. H. See, D. A. Bronk, Changes in C:N ratios and chemical structures

of estuarine humic substances during aging, Marine Chemistry,

(2005).

R. A. Alvarez-Puebla, J. J. Garrido, Effect of pH on the aggregation

of a gray humic acid in colloidal and solid states, Chemosphere,

(2000).

M. Spyridopoulos, S. Simons, S. Neethling, J. Cilliers, Effect of

humic substances and particles on bubble coalescence and foam

stability in relation to dissolved air flotation processes, Physicochemical

Problems of Mineral Processing, (2004).

Samuel D. Faust Osman M. Aly: Chemistry of Water Treatment.

nd edition. Lewis Publishers, Boca Raton, London, New York

Washington, D.C. (1998).

Wan-Kuen Jo, Ki-Dong Kwon, Jong-In Dong, Yong Chung. Multi-

-route trihalomethane exposure in households using municipal

tap water treated with chlorine or ozone-chlorine. Science of the

Total Environment 339 (2005) 143-152.

Rodrigua M.J.,.Serodes J-B. Spatral and temporal evolution of

trihalomathanes in three water distribution systems. Wat. Res.

(2001). Vol. 35. No 6, 1572-1586.

Toroz I., Uyak V.. Seasonal variations of trihalomethans (THMs)

in water distribution networks of Instanbul City. Desalination

, 127-141, (2005)[13] Fabbricino M., Korshin G.V. Formation of desinfection by-products

and applicability of differential absorbance spectroscopy

to monitor halogenation in chlorinated coastal and deep ocean

seawater. Desilination 170, 57-69, (2005).

Xin Li, Hong-bin Zhao. Development of model for predicting

trihalomethanes propagation in water distribution systems. Chemosphere

, 1026-1032, (2006).

Traczewska T.M., Trusz-Zdybek A., Piekarska K., Biły A., Czarniecka

J. Działanie mutagenne zanieczyszczeń wody dezynfekowanej

chlorem w zależności od zawartości w niej ogólnego wegla

organicznego i jonów amonowych. Przemysł Chemiczny 5 (2008).

Gallard H., von Gunter U. Chlorination of natural organic matter:

kineticts of chlorination and of THM formation. Water Research

, 65-74, (2002).

Anielak A.M., Grzegorczuk M., Schmidt R. Wpływ chlorków na

powstawanie substancji chloroorganicznych w procesie utleniania

kwasów fulwowych. Przemysł Chemiczny 5 (2008).

Nawrocki J. Uboczne produkty utleniania i dezynfekcji wody –

doświadczenia ostatnich 30-lat. Ochrona Środowiska. Nr 4, Rok

(2005).

Zou Huixian, Lu Junhe, Chen Zhou, Yang Chengyong, Zhang

Jinqi and Zhou Wen. Screening The Precursors of Strong Mutagen

-Chloro-4-(Dichloromethyl)-5-Hydroxy-2(5H)-Furanone]

MX from Clorinated Water. Wat Res. Vol. 34, No. 1, pp. 225 229,

(2000).

Chen Zhuo, Yang Chengyong, Lu Junhe, Zou Huixian, Zhang

Jinqi. Factors on the formation of disinfection by-products MX,

DCA and TCA by chlorination of fulvic acid from lake sediments.

Chemosphere 45 379-385. (2001).

Längvik V.A., Hormi O. Possible reaction pathway for the formation

of 3-chloro-4-(dichloromethyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanone

(MX). Chemosphere 28, 1111-1117.

Anielak A.M., Grzegorczuk M., Schmidt R. Produkty procesu

utleniania kwasów fulwowych podchlorynem sodu i nadtlenkiem

wodoru. Przemysł Chemiczny 6. (2008)

Nawrocki. J., Kronberg L., Andrzejewski P. MX – związek o wysokiej

aktywności mutagennej w wodach wodociągowych. Problemy

analityczne oznaczania substancji rakotwórczych w wodach. Komitet

Chemii Analitycznej PAN, Komisja Analizy Wody. Warszawa

(1997).


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora