Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Analiza przyczyn skażenia bakteriami Legionella wody w instalacjach wodociągowych Część II na przykładzie wybranych obiektów

Bożenna Toczyłowska

Abstrakt


Ocena przyczyn skażenia
bakteriami Legionella wody
w instalacjach wodociągowych
w obiekcie B – budynku
mieszkalnym


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Meldunki o zachorowaniach na choroby

zakaźne, zakażeniach i zatruciach w Polsce

(dostępne na: http://www.pzh.gov.pl/

oldpage/epimeld/index_p.html ).

Legionellossis in the United States

-2009 MMWR 2011; 60:1083-1084

(dostępne na http://www.cdc.gov/legionella/

references.htm/).

Legionnaires’ disease in Europe 2009.

Surveillance Report – 26 Sep. 2011 (dostępne

na: http://www.ecdc.europa.eu/

en/publications/ ).[4] Pravinkumar S.J et al.: A cluster of Legionnaires’

disease caused by Legionella

longbeachae linked to potting compost

in Scotland, 2008-2009. EuroSurveill.

; 15(8):pii=19496.

Wallensten A., et al.: Windscreen wiper

fluid without addend screenwash in motor

vehicles: a newly identified risk factor

for Legionnaires’ disease. Eur J Epidemiol

(2010) 25:661-665, DOI 10.1007/

s10654-010-9471-3.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu

oraz zwalczaniu zakażeń

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr

, 2008, poz. 1570).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia

kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych

czynników biologicznych dla zdrowia

w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia

pracowników zawodowo narażonych na

te czynniki (Dz. U. Nr 81, 2005, poz. 716,

z póz. zm.).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia

marca 2007 w sprawie jakości ludzi

przeznaczonej do spożycia przez ludzi

(Dz. U. Nr 61, poz. 417).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.

nr 156, poz. 1118 z póź. zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. 2002, nr 75, poz. 690 z późniejszymi

zmianami).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 16

sierpnia 1999 r. w s prawie warunków

technicznych użytkowania budynków

mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r., nr 74, poz.

z późn. zm.).

Toczyłowska B., Rutkiewicz A., Krogulska

B., Matuszewska R.:,Występowanie

bakterii z rodzaju Legionella w instalacjach

ciepłej wody użytkowej i w wodzie

basenowej – zapobieganie legionelozie.

Mat. XVII Krajowej i V Międzynarodowej

Konferencji „Zaopatrzenie w wodę

i jakość wód”, Gdańsk – Poznań 2002 ss.

-330.

B. Krogulska, Aspekty zdrowotne instalacji

wodociągowych [w:] INSTAL

/2008.

Toczyłowska B., Kozłowski B., Temperatura

jako czynnik ryzyka skażenia wody

wodociągowej bakteriami Legionella –

doświadczenia z praktyki [w:] INSTAL

/2012.

Krogulska B., Matuszewska R., Toczyłowska

B., Buczyńska-Tytz E., Zwalczanie

bakterii z rodzaju Legionella w instalacjach

basenowych i urządzeniach

rekreacyjnych. Instalacje basenowe,

Praca zbiorowa pod redakcją Karola

Kusia i Floriana Piechurskieg, wyd. Politechnika

Śląska, Gliwice 2009.

Szczotko M., Krogulska B., Krogulski

A., Ocena podatności materiałów kontaktujących

się z wodą na powstawanie

biofilmów. Mat. konf. III Konferencja

Naukowo-Techniczna „Instalacje wodociągowe

i kanalizacyjne – projektowanie

– wykonawstwo – eksploatacja”, Warszawa-

Dębe, 21-22 maja, 2009, ss. 142-150.

European Guidelines for Control and

Prevention of Travel Associated Legionnaires’

Disease. The European Surveillance

Scheme for Travel Associated Legionnaires’

Disease and the European

Working Group for Legionella Infections

– EWGLINET and EWGLI, 2005.

Legionella and the prevention of legionellosis.

World Health Organization,

PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczące

wewnętrznych instalacji wodociągowych

do przesyłu wody przeznaczonej

do spożycia przez ludzi – Część 2:

Projektowanie.

Krogulska B., Matuszewska R., Toczyłowska

B., Kozłowski B., Próby eliminacji

bakterii z rodzaju Legionella w instalacji

ciepłej wody metodą ciągłej dezynfekcji

przy użyciu dwutlenku chloru [w:] VIII

Konferencja naukowo-techniczna „Nowe

technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych

i kanalizacyjnych”, Ustroń,

luty 2010.

PN ISO 19458 PN—ISO 11731-2 Jakość

wody – Wykrywanie i oznaczanie ilościowe

bakterii z rodzaju Legionella – Cz. 2.

Metoda filtracji membranowej dla wód

o małej liczbie bakterii.

P N-E N I S O 19 45 8: Ja ko ś ć w o d y

– P o b i e r a n i e p r ó b e k d o a n a l i z

mikrobiologicznych.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora