Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Ekonomika Zaopatrzenia w W odę i O chrony Wód na P olitechnice Białostockiej

Rafał Miłaszewski, Beata Tomczuk

Abstrakt


W referacie przedstawiono, prowadzone na Politechnice Białostockiej i w Fundacji Ekonomistów Środowiska
i Zasobów Naturalnych w Białymstoku, działania związane z wprowadzeniem przedmiotu ekonomika
zaopatrzenia w wodę i ochrony wód do programu studiów na kierunkach inżynieria środowiska i ochrona
środowiska w uczelniach technicznych i rolniczych. Spośród tych działań na uwagę zasługują ogólnopolskie
seminaria zorganizowane w 2005 roku na Politechnice Białostockiej oraz w 2008 roku na Politechnice Łódzkiej
i poświęcone kształceniu w zakresie ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód. Omówiono również
bezpośrednie efekty tych działań w postaci publikacji trzech książek oraz opracowania propozycji programu
wykładu i ćwiczeń z przedmiotu ekonomika zaopatrzenia w wodę i ochrony wód. Opisano programy wykładów
z tego przedmiotu prowadzonych na studiach magisterskich i podyplomowych na Politechnice Białostockiej,
Politechnice Krakowskiej oraz na Politechnice Śląskiej. Podano także informacje dotyczące działania Sekcji
Ekonomiki Użytkowania i Ochrony Wód Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów
Naturalnych.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biedugnis S., Miłaszewski R., Metody

optymalizacyjne w wodociągach i kanalizacji,

PWN, Warszawa 1993.

Ekonomika ochrony wód. Materiały na

Sympozjum, M. Gromiec (red.), Wyd.

Polski Komitet ds. IAWPRC przy IMGW,

Warszawa 1991.

Ekonomika zasobów wodnych i ochrony

wód. Materiały Konferencyjne pod redakcją

S. Łojewskiego i J. Czajkowskiej,

ATR, Bydgoszcz- Warszawa 1994.

Kłoss-Trębaczkiewicz H., Osuch-Pajdzińska

E., Roman M., Koszty komunalnych

oczyszczalni ścieków w świetle

danych krajowych i zagranicznych, Monografie

PZITS, Seria: Wodociągi i Kanalizacja

nr 3, Warszawa 1998.

Kłoss-Trębaczkiewicz H., Osuch-Pajdzińska

E., Roman M., Opłaty za usługi

wodociągowo-kanalizacyjne, Monografie

PZITS, Seria: Wodociągi i Kanalizacja

nr 5, Warszawa 1999.

Manteuffel Szoege H., Interewicz A.,

Efektywność ekonomiczna oczyszczalni

ścieków komunalnych. Rachunek społeczny

i rachunek przedsiębiorstwa,

Wyd. SGGW, Warszawa 1999.

Materiały do studiowania ekonomiki

zaopatrzenia w wodę i ochrony wód, M.

Cygler, R. Miłaszewski (red.), Wyd. „Ekonomia

i Środowisko”, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych,

Białystok 2008.

Materials for studying water supply and

water pollution control economics, M.

Cygler, R. Miłaszewski (eds.), Wyd. “Ekonomia

i Środowisko”, Białystok 2009.

Miłaszewski R., Ekonomika ochrony

wód powierzchniowych, Wyd. Ekonomia

i Środowisko, Białystok 2003.

Miłaszewski R., Kształcenie w zakresie

ekonomiki zaopatrzenia w wodę

i ochrony wód, „Gaz, Woda i Technika

Sanitarna” 2010, nr 1.

Miłaszewski R., Zastosowanie modeli

decyzyjnych w programowaniu inwestycji

ochrony wód. Materiały Badawcze

IMGW, Seria Gospodarka Wodna

i Ochrona Wód nr 15, Warszawa 1993.

Wytyczne do przeprowadzenia analiz

ekonomicznych w regionach wodnych

dla potrzeb planów gospodarowania

wodami, Departament Zasobów Wodnych,

Ministerstwo Środowiska, Warszawa


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora