Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Technologiczne aspekty systemu „multibariera” w uzdatnianiu wód powierzchniowych

Marcin Kłos

Abstrakt


Idea systemu „multibariera” pojawiła się w prasie specjalistycznej już kilkanaście lat temu. Zdefiniowana
została ona jako zintegrowany system procedur, procesów i narzędzi, które wspólnie mają zapobiegać
zanieczyszczeniu wody pitnej lub ograniczyć je w celu zmniejszenia zagrożeń dla zdrowia publicznego,
począwszy od źródła aż po punkt czerpalny u końcowego odbiorcy. Twardym jądrem systemu są
3 elementy: źródło wody, podsystem uzdatniania oraz podsystem dystrybucji. Każdy z nich wpływa
na pozostałe dwa elementy, a efektywność działania całego systemu zależy nie tylko od skuteczności
działania każdego z nich, ale przede wszystkim od ich współdziałania.
Filozofia implementacji tego systemu wymaga w wielu przypadkach zmiany podejścia do projektowania
i eksploatacji systemów uzdatniania. Z kwestii doboru procesów jednostkowych pod kątem spełnienia
jedynie wymaganych wartości wskaźników jakościowych punkt ciężkości przesuwa się na zwiększenie
elastyczności działania całego układu oraz kwestię poprawy jakości wody nie tylko w zakresie
wymaganym przez przepisy, ale przede wszystkim pod kątem zapewnienia stabilności wody w podsystemie
dystrybucji.
W artykule przedstawiono analizę wpływu implementacji systemu „multibariera” na dobór procesów
jednostkowych stosowanych w uzdatnianiu wody oraz na stawiane tym procesom wymagania z punktu
widzenia technologii całego procesu uzdatniania wód powierzchniowych.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Drinkng Water Safety Plans, European

Communities (Drinking Water) (No.

Regulations 2007 (S.I. 278 of 2007)

Section 10.

Rybicki S. A., System „multibariera” –

sposób na zmniejszenie ryzyka dostarczenia

wody o niewłaściwej jakości [w:]

Ochrona Środowiska, 3(82) 2001, s. 7-12.

Wieczysty A. Rak. J., Niezawodność systemów

zaopatrzenia w wodę w aspekcie

wymagań jakościowych [w:] Ochrona

Środowiska, 1(56) 1995, s. 5-10.

http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/

water-eau/tap-source-robinet/introduction-

eng.php

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia

marca 2007 r. w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

Dziennik Ustaw nr 61, poz. 417.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia

kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie

w sprawie jakości wody przeznaczonej

do spożycia przez ludzi, Dziennik

Ustaw nr 72, poz. 466.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia

września 2000 r. w sprawie warunków...,

Dziennik Ustaw nr 82, poz. 937.

Wichrowska B. i in., Zmiana jakości wody

do picia w świetle poprzednio i obecnie

obowiązujących przepisów [w:] Ochrona

Środowiska, 1(84) 2002, s. 13-16.

Materiały szkoleniowe firmy F.B. Leopold

http://www.fbleopold.com/

Możaryn W., Korelacja pomiędzy jakością

wody a jej zapotrzebowaniem na

dwutlenek chloru do dezynfekcji [w:]

Ochrona Środowiska, 3(66) 1997, s. 51-53.

Maćkiewicz J., Dziubek M. A., Czarniecka

J. , Zapotrzebowanie na dwutlenek

chloru w uzdatnianiu wód infiltracyjnych

[w:] Ochrona Środowiska, 1 (25)

, s. 9-12.

Lascocka-Gomuła I. i in., Doświadczenia

z wprowadzenia dwutlenku chloru

do dezynfekcji w stacji oczyszczania

wody w Mosinie [w:] Ochrona Środowiska,

(29) 2007, s. 53-56.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora