Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Bezpieczeństwo zdrowotne wody przeznaczonej do spożycia: strefy ochrony ujęć wody i nadzór nad jakością ujmowanej wody w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawnych

Barbara Mulik

Abstrakt


W artykule przedstawiono zagadnienie ustanawiania i funkcjonowania stref ochronnych ujęć i nadzoru nad
jakością wody ujmowanej do spożycia przez ludzi w kontekście całego systemu zarządzania bezpieczeństwem
zdrowotnym wody. Skuteczną ochronę zdrowia konsumentów i najwyższą jakość wody dostarczanej mieszkańcom
może zapewnić jedynie system prewencyjny oparty na ocenie zagrożeń, ustaleniu punktów krytycznych
i szacowaniu ryzyka w całym cyklu ujmowania, produkcji i dystrybucji wody. Zasada wielu barier istotnie
wpływa na zmniejszenie ryzyka pojawienia się niekorzystnych zdarzeń na ostatnim etapie. Pierwszą z trzech
najważniejszych barier jest właściwa ochrona źródeł zasobów wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, ujęć
wody do spożycia oraz systematyczny nadzór nad ilością i jakością ujmowanej wody. W artykule zwrócono uwagę
na istotne problemy dotyczące tego zagadnienia w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.


Słowa kluczowe


bezpieczeństwo zdrowotne wody, woda do spożycia, ujęcia wody, strefy ochronne ujęć wody, pozwolenia wodnoprawne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Forum Debaty Publicznej – Kancelaria

Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Gospodarka wodna. Potencjał obszarów

wiejskich szansą rozwoju. Biuletyn Forum

Debaty Publicznej, Nr 8, listopad

Frankowski Z., Gałkowski P., Kapuściński

J., Mitręga J., Nowicki K., Skrzypczyk

L., 2008 – Ocena poboru rzeczywistego

wód podziemnych w kraju – aspekty ilości,

struktury oraz wyzwań metodycznych.

Mat. na XVII Sympozjum Nauk.

– Techn., Częstochowa, 17-18.04.2008.

From Source to Tap. The Multi-barrier

approach to safe drinking water, 2002.

Federal-Provincial-Territorial Committee

on Drinking Water of the Federal-Provincial-

Territorial Committee on Environmental

and Occupational Health and the

Water Quality Task Group of the Canadian

Council of Ministers of the Environment.

Górski J., Zasoby wód podziemnych –

stan ich rozpoznania i wykorzystania

dla potrzeb gospodarki komunalnej

oraz problemy ochrony [w:] Technologia

Wody nr 5/2011.

Górski J., Strefy ochronne ujęć wód

podziemnych – czy warto je wyznaczać

i ustanawiać [w:] Technologia Wody nr

/2010.

Koza I., Osuch-Chacińska L., Pełda-

-Sypuła M., Rytlewski M., Nowe Prawo

Wodne, Zachodnie Centrum Organizacji,

Zielona Góra, 2002.

Macioszczyk T., Rodzoch A., Frączek E.,

Projektowanie stref ochronnych źródeł

i ujęć wód podziemnych. Poradnik metodyczny,

Ministerstwo Ochrony Środowiska,

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,

Departament Geologii, Warszawa, 1993.

Maziarka D., Krogulska B., 2009 – Stanowisko

Zakładu Higieny Komunalnej

NIZP-PZH w sprawie stosowania preparatów

na bazie polifosforanów w procesach

uzdatniania wody przeznaczonej do

spożycia i poprawy stanu technicznego

sieci wodociągowych. http://www.pzh.

gov.pl/page/index.php?id=1123

Metodyka wyz naczania obszarów

ochronnych głównych zbiorników wód

podziemnych dla potrzeb planowania

i gospodarowania wodami w obszarach

dorzeczy, Ministerstwo Środowiska,

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,

Warszawa 2009.

Polityka resortu w dziedzinie hydrogeologii

(na lata 2008-2015), Ministerstwo

Środowiska, Departament Geologiii

i Koncesji Geologicznych, Warszawa

Rocznik stat yst yczny Rzeczpospolitej

Polskiej 2004, GUS, Rok LXIV,

Warszawa.

Rocznik stat yst yczny Rzeczpospolitej

Polskiej 2011, GUS, Rok LXXI,

Warszawa.

Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej

Polskiej 2010, GUS, Rok LXX, Warszawa.

Rodzoch A., Muter K., Duda R., „Raport:

Ocena zakresu i skutków ustanawiania

stref ochronnych ujęć wód podziemnych”,

wykonano na zamówienie Ministra

Środowiska, Warszawa, 2004.

Small System Guide to Safe Drinking

Water Act Regulations, 2003, Office of

Ground Water and Drinking Water, US

EPA.

Tomaszewski W., Wichrowska B., Mulik

B., Zarządzanie bezpieczeństwem zdrowotnym

wody [w:] Przegląd Komunalny

nr 12/2011.

Tomaszewski W., Wichrowska B., Mulik

B., Stankiewicz A., Woda a zdrowie [w:]

Instal nr 7,8/2011.

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

i administracji rządowej w województwie

(Dz. U., nr 31, poz. 206, z póź.

zm.).

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu

aktów normatywnych i niektórych

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r.,

nr 197, poz. 1172, z póź. zm.).

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu

zasadniczego trójstopniowego

podziału terytorialnego państwa (Dz. U.

z 1998 r., nr 96, poz. 603, z późn. zm.).

Wnioski przyjęte przez uczestników

Sympozjum Naukowego „Współczesne

Problemy Hydrogeologii”, Poznań-Żerków

-16.09.2011 r.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora