Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Wstępna ocena ryzyka powodziowego

Agata Włodarczyk, Aleksandra Seliga-Piórkowska

Abstrakt


W ostatnich latach obserwuje się nasilenie ekstremalnych zjawisk meteorologicznych, w tym gwałtownych
i długotrwałych opadów, co potęguje występowanie powodzi i wzrost strat z nimi
związanych. Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej w związku ze zwiększeniem się częstotliwości i intensywności
ekstremalnych opadów atmosferycznych prognozowany jest dalszy wzrost zagrożenia
powodziowego w znacznej części Europy. Artykuł przedstawia wstępną ocenę ryzyka powodziowego
w P olsce w świetle Dyrektywy Powodziowej z 2007 r.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 23 października

r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego

i zarządzania nim.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo

wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145).

Raport z wykonania wstępnej oceny ryzyka

powodziowego, 2011, Instytut Meteorologii

i Gospodarki Wodnej.

Portal WISE: http://water.europa.eu/


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora