Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Analiza jakości wody basenowej na podstawie wewnętrznego i zewnętrznego monitoringu

Joanna Wyczarska-Kokot

Abstrakt


Artykuł opisuje kryteria, jakie powinna spełniać woda basenowa, aby była bezpieczna dla osób z niej korzystających,
a jej jakość – zgodna z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Przedstawiono również metody
monitorowania jakości wody, sposób analizy wyników badań oraz procesy uzdatniania wody.


Słowa kluczowe


kryteria urzędowe, baseny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


DIN 19643: Aufbereitung von Schwimm

und Badebeckenwasser. Düsseldorf 1997.

Maziarka S., Wymagania sanitarne

i przeciwepidemiczne dla basenów

kąpielowych. Ministerstwo Zdrowia

i Opieki Społeczne, Departament Inspekcji

Sanitarnej nr EN-4435-26/86 z 1986.

Roeske W., Dezynfekcja wody pitnej,

PROJPRZEMEKO, Bydgoszcz 2007.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia

marca 2007 r. w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dz.U. nr 61, poz. 417.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia

kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie

w sprawie jakości wody przeznaczonej

do spożycia przez ludzi. Dz.U.

nr 72, poz. 466.

Schlegel H. G., Mikrobiologia ogólna,

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Sokołowski Cz. 1998, Wymagania sanitarno-

higieniczne dla krytych pływalni,

MZiOS, Departament Zdrowia Publicznego,

PZITS. Warszawa, nr arch. 760.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowymodprowadzaniu ścieków (Dz.U nr 72,

poz. 747) z późn. zm. (Dz.U. 2005 nr 85,

poz. 729).

Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., Modernizacja

systemu uzdatniania wody

basenowej warunkiem uzyskania normatywnych

parametrów jej jakości,

mat. konf. XVIII Krajowa, VI Międzynarodowa

Konferencja Nauk.-Techn

„Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona

wód”, Poznań 2004, s. 875-888.

Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., Poprawa

jakości wody basenowej przy zastosowaniu

nowoczesnych technologii

uzdatniania, II Kongres Inżynierii Środowiska,

Lublin 2005, s. 309-319.

Wyczarska-Kokot J., Piechurski F, Zastosowanie

nowoczesnych technolodokończenie

ze strony 22 gii dezynfekcji wody basenowej, XIX

Krajowa, VII Międzynarodowa Konf.

Nauk.-Techn. „Zaopatrzenie w wodę jakość

i ochrona wód” Zakopane, czerwiec

, s. 783-793. 3/2.

Wyczarska-Kokot J.: Effect of disinfection

methods on microbiological water

quality in indoor swimming pools

[w:] Architecture Civil Engineering

Environment No. 4/2009 p. 145-152

(ISSN 1899-0142).

Wyczarska-Kokot J., Piechurski F.: Przyczyny

modernizacji technologicznych

układów oczyszczania wody basenowej

[w:] INSTAL 07-08/2010, s. 14-19. (ISSN

-8160).

Wyczarska-Kokot J., Zakrzewska A.,

„Dziennik pracy pływalni” jako narzędzie

monitoringu systemu oczyszczania

wody basenowej [w:] INSTAL 07-

/2011, s. 42-48. (ISSN 1640-8160).

Wyczarska-Kokot J., Mikroorganizmy

w kształtowaniu jakości i oczyszczaniu

wody basenowej [w:] Pływalnie i baseny

nr 09, listopad/2011, s.102-110.

Zakrzewska A., Wyczarska-Kokot J.,

Ocena Jakości wody basenowej i funkcjonowania

instalacji do jej oczyszczania

na podstawie dziennika pracy pływalni,

praca zbiorowa pod red. Kuś K., Piechurski

F. Instalacje basenowe, Politechnika

Śląska, Gliwice 2011, s. 211-223. (ISBN:

-83-925064-7-8, ISSN:2080-1580).


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora