Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Analiza opinii konsumentów wody do spożycia korzystających z wodociągu publicznego miasta Rzeszowa

Janusz Rak

Abstrakt


W pracy przedstawiono wyniki badań opinii konsumentów na temat wody do spożycia. Badania te przeprowadzono
w oparciu o ankietę wykorzystaną we wcześniej przeprowadzonych sondażach [1, 3] i rozszerzoną
o pewne zagadnienia, między innymi pytania dotyczące wiedzy konsumenta na temat zasobów wód, z jakich
korzysta wodociąg, ilości i ceny zużywanej wody oraz jakości świadczonych przez firmę wodociągową usług
i sprawności funkcjonowania Biura Obsługi Klienta. Sondażem objęto 150 respondentów z miasta Rzeszowa,
uzyskując opinie na temat poziomu uciążliwości przerw w dostawie wody oraz jakości dostarczanej wody.
Badania te będą kontynuowane w celu poprawy skuteczności i jakości świadczonych przez firmy wodociągowe
usług.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kwietniewski M., Ocena zawodności

dostawy wody z punktu wodzenia jej

odbiorców na przykładzie badań w wybranym

osiedlu mieszkaniowym [w:]

Materiały XVI Konferencji „Zaopatrzenie

w wodę, jakość i ochrona wód”, Wydawnictwo

PZITS O/Wielkopolski, Kraków

– Poznań, 2000 r., s. 705-712.

Rak J., Tułacz E., Analiza opinii sondażu

użytkowników wodociągów publicznych

na temat przerw w dostawie wody,

Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej,

Zeszyty Naukowe Politechniki

Rzeszowskiej, Konferencja: X Konferencja

Naukowa Rzeszowsko-Lwowsko-Koszycka

„ A ktualne problemy budownictwa

i inżynierii środowiska. Jakość

– Niezawodność – Bezpieczeństwo” Cz.

Inżynieria Środowiska, Politechnika

Rzeszowska 3 -4 w rześnia 2 004 r. R zeszów,

z.37, s. 337-348.

Rak J., Zasady badań marketingowych

związanych z zaopatrzeniem w wodę

[w:] Wodociągi – Kanalizacja. Miesięcznik

ogólnopolski, Wydawnictwo Abrys,

Poznań, 5 (14) 2005, s. 13-16.

Wieczysty A., Krawczyk P., Ocena uciążliwości

przerw w dostawie wody przez

jej odbiorców [w:] Materiały II Ogólnopolskiej

Konferencji N–T „Bezpieczeństwo,

niezawodność, diagnostyka

urządzeń i systemów gazow ych, wodociągowych,

kanalizacyjnych, grzewczych”,

Wydawnictwo PZITS O/Kraków

nr 797/2001, Zakopane, s. 409-417.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora