Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Wpływ zmiany sposobu dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia na jej jakość

Anna Januszewska, Irena Bojanowska, Ewa Ryłko

Abstrakt


Celem badań prezentowanych w pracy jest ocena wpływu zmiany sposobu dezynfekcji wody przeznaczonej do
spożycia na jej jakość. Przeprowadzono oznaczenia niezbędnych parametrów chemicznych: stężenie ditlenku
chloru i wolnego chloru, chloranów(III), chloranów(V), trihalometanów (THM), ogólnej liczby bakterii. Wyniki
badań obejmują okres 31 miesięcy – dezynfekcja wyłącznie Cl2 (14 miesięcy: 1-14 miesiąc), okres przejściowy
Cl2/ ClO2 (4 miesiące: 15-18 miesiąc) oraz ClO2 (13 miesięcy: 19-31 miesiąc).


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19

listopada 2 002 r . w sprawie w ymagań d otyczących

jakości wody przeznaczonej do

spożycia przez ludzi., Dz. U. Nr 203 poz.1718

z 2002 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29

marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej

do spożycia przez ludzi., Dz. U. nr

poz. 417 z 2007 r.

Standard M ethods f or t he E xamination o f

Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF,

Washington, 1992

PN-ISO 7393-1, Oznaczanie chloru wolnego

i chloru ogólnego. Metoda miareczkowa z N,

N–dietylo–1,4–fenylodiaminą, Polski Komitet

Normalizacyjny, 1994

Water Analysis Handbook, HACH Company,

PN-EN I SO 1 0304-4, O znaczanie r ozpuszczonych

anionów za pomocą chromatografii

jonowej, 2002

PN-C-04549-1, Badanie zawartości chlorowcowych

pochodnych węglowodorów, 1999

PN-EN I SO 6222, Jakość w ody. O znaczanie

ilościowe mikroorganizmów zdolnych do

wzrostu. Określanie ogólnej liczby kolonii metodą

posiewu na agarze odżywczym, 2002 r.

Jachimko B., Chloryny w wodzie wodociągowej

uzdatnianej dw utlenkiem chloru,

Oczyszczanie wody – nowe trendy., VI Konferencja

Naukowo-Techniczna Woda–Ścieki–

Odpady w środowisku, Zielona Góra 2003,

ss. 34-38.

Narkis N., Katz A., Orshansky F., Kott Y.,

Friedland Y., Disinfection of eff luents by

combinations of chlorine dioxide and chlorine,

Wat. Sci. Tech., 5-6 (1995), pp. 105.

Yoon J., Choi Y., Cho S., Lee D., Low trihalomethane

formation in Korean drinking water,

The Science of the Total Environment,

(2003), pp. 157.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora