Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Wpływ właściwości chemicznych wody na jej korozyjność

Anna Januszewska, Irena Bojanowska, Ewa Ryłko, Katarzyna Miłosierna

Abstrakt


Przedmiotem badań prezentowanych w pracy jest wpływ składu chemicznego wody na jej właściwości
korozyjne. Przeprowadzono oznaczenia niezbędnych parametrów chemicznych: stężenie
agresywnego ditlenku węgla, tlenu rozpuszczonego, jonów chlorkowych i siarczanowych(VI), twardość
ogólną, pH i zasadowość wody, stężenie jonów wapnia oraz Indeks Langeliera. Wyniki badań obejmują
okres czterech lat – 2 lata przed modernizacją ciągu technologicznego i 2 lata po jego modernizacji na
jednej ze stacji uzdatniania wody.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia

listopada 2002 r. w sprawie wymagań

dotyczących jakości wody przeznaczonej

do spożycia przez ludzi, Dziennik Ustaw nr

, poz.1718, 2002.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia

marca 2007 r. w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

Dziennik Ustaw nr 61, poz. 417, 2007.

Norma PN-EN 72/C-04609, Woda i ścieki.

Wstępna jakościowa ocena korozyjnego

d ziałania z imnych w ód n aturalnych n a

przewody z żeliwa, stali zwykłej i ocynkowanej,

PKN, Warszawa.

Norma PN-74/C-04547, Woda i ścieki. Badania

zawartości dwutlenku węgla. Oznaczanie

agresy wnego dw utlenku węgla

w wodzie, PKN, Warszawa 1974.

Norma PN-EN 25814, Jakość wody. Oznaczanie

tlenu rozpuszczonego. Metoda

z czujnikiem elektrochemicznym, PKN,

Warszawa 1999.

Norma PN-EN ISO 10304, Jakość wody.

Oznaczanie rozpuszczonych anionów za pomocą

c hromatografi i j onowej, P KN, Warszawa

Norma PN-ISO 6059, Jakość wody. Oznaczanie

sumarycznej zawartości wapnia

i magnezu. Metoda miareczkowa z EDTA,

PKN, Warszawa 1999.

Norma P N-90/C-04540/01, W oda i ś cieki.

Badanie pH, kwasowości i zasadowości.

Oznaczanie pH wód i ścieków o przewodności

elektrolitycznej właściwej 10 mikrosekund/

cm i powyżej metodą elektrometryczną,

PKN, Warszawa 1990.

Norma PN-EN ISO 9963-1, Jakość wody.

Oznaczanie zasadowości. Część 1: Oznaczanie

zasadowości ogólnej i zasadowości

wobec fenoloftaleiny, PKN, Warszawa 2001.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora