Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Technologie eliminacji naturalnych substancji organicznych występujących w wodach

Wojciech Adamski

Abstrakt


Skład wód naturalnych rzadko pozwala na ich bezpośrednie wykorzystanie do celów bytowo-gospodarczych
i przemysłowych. Nawet dokładna ochrona zlewni przed zanieczyszczeniami pochodzącymi
ze źródeł antropogenicznych nie rozwiązuje problemu, ponieważ skład wód naturalnych kształtowany
jest warunkami panującymi w zlewni i zależy od środowiska gruntowo-skalnego oraz hydrauliki przepływu.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Richardson S.D., Disinfection by-products

and other emerging contaminants

in drinking water. Trends in Analytical

Chemistry, 2003, 22 (10), 666-684.

Kononowa M., Substancje organiczne gleby,

ich budowa, właściwości i metody badań.

Państwowe Wydawnictwo Rolnicze

i Leśne, 1968.

Stevenson F.J., Humus chemistry. Genesis,

composition, reactions. John Willey

and Sons, New York, 1994.

Świderska-Bróż M., Interakcja związków

humusowych z wybranymi metalami ciężkimi

oraz jej wpływ na usuwanie badanych

metali z wody. Wydawnictwo Politechniki

Wrocławskiej, seria: Monografie

nr 23, Wrocław, 1985.

Varney M., Mantoura R.F.C., Whitfield

M., Turner D.R., Riley J.P., Potentiometric

and conformational; studies of the

acid – base properties of fluvic acids from

natural waters. W: Trace metals in sea

water. Proceedings of the NATO conference,

Sicily, 1983, 751-772.

Edzwald J.K., Tobiason J.E., Enhanced

coagulation: USA requirements and

a broader view. Water, Science and Technology,

, 40 (9), 63-70.

Berek D., Kubin M., Marcinka K., Dressler

M., Chromatografia żelowa. Państwowe

Wydawnictwo Naukowe, Warszawa,

Szlachta M., Adamski W., Effects of natural

organic matter removal by integrated

processes: alum coagulation and PACadsorption.

Water Science and Technology,

, 59 (10), 1951-1957.

Adamski W., Modelowanie systemów

oczyszczania wód. Wydawnictwo Naukowe

PWN, Warszawa, 2002.

Mołczan M., Opis i interpretacja wyników

testu kinetycznego procesu MIEX®DOC.

Ochrona Środowiska, 2007, 29 (1),

-48.

Adamski W., Markiewicz J., Sposób

oczyszczania wody powierzchniowej, Patent

nr 19118, 1999.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora