Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Hydrochemiczne warunki gospodarowania wodami potoku Korzkiewka

Agnieszka Policht-Latawiec, Włodzimierz Kanownik, Agnieszka Cieślik

Abstrakt


Zrównoważone korzystanie z wód wymaga określenia nie tylko ilości, ale przede wszystkim jakości dostępnych zasobów wodnych oraz opracowania długoterminowego programu ich ochrony. W pracy przedstawiono analizę jakości wód potoku Korzkiewka, sprawdzono czy spełnia wymagania jako naturalne środowisko do bytowania ryb oraz określono możliwość jej wykorzystania do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Próbki wody z potoku pobierano w 2014 roku w losowo wybranych terminach z częstotliwością raz na miesiąc w 5 punktach pomiarowo-kontrolnych. W pobranych próbkach oznaczono 21 wskaźników fizykochemicznych. Ocenę jakości wody potoku Korzkiewka dokonano na podstawie uzyskanych wyników badań terenowych i laboratoryjnych porównując je z Rozporządzeniem MŚ z dnia 22 października 2014 roku. Natomiast walory użytkowe oceniono zgodnie z Rozporządzeniem MŚ z dnia 27 listopada oraz 4 października 2002 roku. Na podstawie analizy wyników stwierdzono, że wody potoku Korzkiewka nie spełniały wymogów II klasy, ich stan był poniżej dobrego ze względu na wysokie stężenie azotu azotanowego. Wody Korzkiewki mogą być wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia, ale ze względu na wysokie stężenie manganu wymagają wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego. W górnym odcinku potoku woda stwarza dobre środowisko życia dla ryb karpiowatych, natomiast na całym odcinku nie spełnia wymagań dla ryb łososiowatych.

Słowa kluczowe


gospodarka wodna, jakość wody, wskaźniki fizykochemiczne, gospodarka wodna, potok Korzkiewka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kanownik W., Kowalik T., Bogdał A., Ostrowski K., Rajda W.: Jakość i walory użytkowe wód odpływających ze zlewni zbiorników małej retencji planowanych w rejonie Krakowa. Wydawnictwo UR w Krakowie, Kraków 2011, ss. 110.

Kroczak R., Partyka J., Soja R.: Środowiskowe uwarunkowania działalności człowieka na obszarze małych dolin rzecznych w okolicach Krakowa. The problems geomorphology and paleogeography of Ukranian Carpathians and adjacend areas, Uniwersytet Lwowski, Lwów 2012, s. 340–355.

Pytka A., Jóźwiakowski K., Marzec M., Gizińska M., Sosnowska B.: Ocena wpływu zanieczyszczeń antropogenicznych na jakość wód rzeki Bochotniczanki. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich nr 3/II, 2013, s. 15–29.

Kowalik T., Kanownik W., Bogdał A., Policht-Latawiec A.: Wpływ zmian użytkowania zlewni wyżynnej na kształtowanie jakości wody powierzchniowej. Annual Set The Environment Protection (Rocznik Ochrony Środowiska) 16(1), 2014, s. 223–239.

Leszczyński J.: Sezonowe zmiany zanieczyszczeń wód dopływów z obszarów polderowych zbiornika Siemianówka. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 35/36, 2008, s. 105–109.

Bedla D., Król K.: Wpływ użytkowania zlewni na jakość wód stawu wiejskiego na przykładzie zbiornika Zelków. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus 13(4), 2014, s. 25–33.

Radu V. M., Diacu E., Ionescu P.: Characterization of the eutrophication potential for the lower part of the Danube river. U.P.B. Sci. Bull., Series B 76(4), 2014, 137–146.

Sojka M., Murat-Błażejewska S., Kanclerz J.: Ocena oddziaływań antropogenicznych o charakterze obszarowym na jakość wód Strugi Dormowskiej. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus 7(2), 2008, s. 15–27.

Kanownik W., Rajda W.: Wpływ oczyszczonych ścieków na jakość wód w odbiorniku. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 10, 2011, s. 366–368.

Policht-Latawiec A., Kanownik W., Łukasik D.: Wpływ zanieczyszczeń punktowych na jakość wody rzeki San. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 4(1), 2013, s. 253–269.

Takić L. M., Mladenović-Ranisavljević I. I., Nikolić V. D., Nikolić L. B., Vuković M. V., Živković N. V.: The assessment of the danube water quality in Serbia. Advanced technologies 1, 2012, s. 58–66.

Szymoniak A.: Występowanie farmaceutyków w środowisku wodnym oraz możliwości ich usuwania. Technologia Wody 25, 2013, s. 20–25.

Kanownik W., Kowalik T., Bogdał A., Ostrowski K.: Quality categories of stream water included in a Small Retention Program. Pol. J. Environ. Stud. 22(1), 2013, s. 159–165.

Ostrowska M.: Jakość wody w rzece Libawa w pobliżu obiektu hodowli ryb. Zeszyty Probl. Postępów Nauk Rolniczych 564, 2011, s. 175–182.

Natkaniec J., Możdżeń M.: Zmiany stężeń wskaźników jakości wód rzeki Drwinki. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus 12(2), 2013, s. 51–60.

Skorbiłowicz E., Wiater J.: Ocena jakości środowiska wodnego rzeki Nareśl w odcinku jej biegu przez obszar torfowisk i bagien. Acta Agrophysica 1, 2003, s. 183–190.

Kanownik W., Policht-Latawiec A.: Changeability of oxygen and biogenic indices in waters flowing through the areas under various anthropopressure. Pol.J.Environ.Stud. 24(4), 2015, s. 1633–1640.

Jarosiewicz A.: Proces samooczyszczania w ekosystemach rzecznych. Słupskie Prace Biologiczne 4, 2007, s. 27–41.

Mosiej J., Komorowski H., Karczmarczyk A., Suska A.: Wpływ zanieczyszczeń odprowadzanych z aglomeracji łódzkiej na jakość wody w rzekach Ner i Warta. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus 6(2), 2007, s. 19–30.

Dowda B. M., Press D., Marc Los Huertos M. L., Agricultural nonpoint source water pollution policy: The case of California’s Central Coast. Agriculture, Ecosystems and Environment 128, 2008, s. 151–161.

Policht-Latawiec A., Kanownik W.: Jakość i walory użytkowe wody rzeki Szabasówki. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus 12(2), 2013, s. 93–102.

Bogdał A., Kanownik W., Wiśnios M.: Zmiany wartości i stężeń fizykochemicznych wskaźników jakościowych wód rzeki Prądnik-Białucha (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska). Gaz, Woda i Technika Sanitarna 8, 2012, s. 358–361.

Rajca M., Zajusz-Zubek E.: Wpływ zanieczyszczeń środowiska na jakość wód w wiejskich rejonach województwa śląskiego. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 8, 2014, s. 299–302.

Prognoza Oddziaływania na Środowisko. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zielonki na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019. Zielonki 2012.

Gradziński M.: Przyroda nieożywiona Ojcowskiego Parku Narodowego – istniejące problemy badawcze, zagrożenia, problemy ochrony. Prądnik. Prace i materiały muzeum im. prof. Władysława Szafera 17, 2007, s. 33–42.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie MŚ z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, Dz.U. 2013, poz. 1558.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, Dz.U. 2014, poz. 1482.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, Dz.U. 2002 nr 204, poz. 1728.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych, Dz.U. 2002 nr 176, poz. 1455.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora