Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Bisfenol A jako szkodliwy i nieproszony dodatek w pakiecie z wodą butelkowaną

Patrycja Łukaszewska, Dobrochna Ginter‑Kramarczyk, Izabela Kruszelnicka

Abstrakt


Streszczenie
Rozwój technologii i rosnące zapotrzebowanie na materiały wykonywane z tworzyw sztucznych, mających szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, np. w przemyśle spożywczym, kosmetycznym lub chemicznym, spowodowało wzrost zainteresowania związkami stosowanymi i powstającymi podczas produkcji tych opakowań. Jednym z tych związków jest bisfenol A (BPA), wykorzystywany do utwardzania wyrobów z tworzywa sztucznego. Badania podjęte w kierunku jego szkodliwego oddziaływania na organizm ludzki i zwierzęcy potwierdziły dotychczasowe przepuszczenia na temat jego toksycznych właściwości. Bisfenol A, to związek mający możliwość migracji do żywności, napojów butelkowanych lub kosmetyków w warunkach podwyższonej temperatury bądź uszkodzenia opakowania produktu. Jest szczególnym zagrożeniem dla kobiet w ciąży, łatwo przenika z organizmu matki do organizmu płodu i może być odpowiedzialny za powstawanie wad wrodzonych i niskiej lub zerowej odporności u niemowląt. U osób dorosłych prowadzi m.in. do zaburzeń pracy układu nerwowego, endokrynnego i rozrodczego, a także zwiększa ryzyko zachorowania na raka, cukrzycę lub może prowadzić do otyłości.
Słowa kluczowe: bisfenol A, woda butelkowana, tworzywo sztuczne, opakowania

 

Bisphenol A as harmful and unwelcome addition in the packet with bottled water
Abstract
The development of technology and the growing demand for materials made of plastics with wide application in various industries, eg. food, cosmetic and chemical caused increased interest in the compounds used and obtained during the production of the packaging. One of these compounds is bisphenol A (BPA) used for the curing of plastic products. Research undertaken to reveal its harmful effects on human and animal confirmed previous hypothesis of toxic characteristics. Bisphenol A is a compound with the ability to migrate to food, bottled drinks and cosmetics at elevated temperature or damage to the product packaging. It is a particular threat to pregnant women and can easily penetrate from the mother’s body to the fetus and might be responsible for the formation of infant’s birth defects and low or no immunity. Regarding adults bisphenol A leads, among others, to disorders of the nervous system, endocrine and reproductive systems, as well as increases the risk of cancer, diabetes and also might lead to excessive obesity.
Key words: bisphenol A, bottled water, plastic, container


Słowa kluczowe


bisfenol A, woda butelkowana, tworzywo sztuczne, opakowania, bisphenol A, bottled water, plastic, container

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Łaszczyca D., Paradowska K., Makarova K.: Zanieczyszczenie środowiska bisfenolem A, Biuletyn Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa 2015.

Szymańska J. A., Frydrych B.: 2,2-bis(4-hydroksyfenylo)-propan – pyły. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź 2002.

Wasilewska M.: Badania wpływu zanieczyszczeń na jakość 2,2-di(4’hydroksyfenylo)propanu, rozprawa doktorska, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, Kędzierzyn Koźle 1996.

Ginter‑Kramarczyk D., Kruszelnicka I.: Łyk wody z bisfenolem. Zagrożenie na miarę XXI wieku, Kierunek WOD-KAN, 1/2016.

http://www.packagingdigest.com/shipping-containers/history-bpa.

Szychowski K. A., Wójtowicz A.K.: Składniki tworzyw sztucznych zaburzające funkcje układu nerwowego, Pracownia Biotechnologii i Genomiki, Katedra Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy, Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków 2013.

Muna Nahar: Fetal liver bisphenol A concentrations and biotransformation gene expression reveal variable exposure and altered capacity for metabolism in humans, 2012.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora