Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Modelowanie linii spływu powierzchniowego w zlewni Różanego Strumienia w subzurbanizowanej strefie Poznania

Kamil Jawgiel

Abstrakt


Streszczenie
Artykuł prezentuje wyniki badań skoncentrowanych na porównaniu formowania się spływu powierzchniowego, w zależności od przyjętego Numerycznego Modelu Wyskościowego. Celem opracowania jest wskazanie użyteczności modeli w aspekcie badań hydrologicznych na podstawie porównania linii spływu z rzeczywistą sytuacją terenową. Obszar badań jest tak dobrany, aby reprezentował jak najwięcej form użytkowania terenu oraz zróżnicowanie geomorfologiczne na terenie subzurbanizowanym. Autor przedstawia wady i zalety wybranych modeli i wymienia trudności w pracy z nimi. Efekt uzyskano dzięki wykorzystaniu Numerycznego Modelu Zabudowy, który najlepiej odzwierciedla warunki formowania się spływu, a stosowanie tego modelu autor zaleca w badaniach hydrologicznych.
Słowa kluczowe: sieć drenażu, spływ powierzchniowy, numeryczne modele wysokościowe, suburbanizacja, zlewnia Różanego Strumienia

Drainage network analysis in Różany Stream catchment in suburban area of city of Poznan
Abstract
The paper presents results of research focused on a comparison of the surface runoff formation, depending on Digital Terrain Model. The aim of the study is to identify the usefulness of models in terms of hydrological research, based on Drainage Network Analysis. Research Area represent landuse and geomorphological diversity, especially in the suburban area. The author presents the advantages and disadvantages of selected models and lists the difficulties in the work of them. The effect obtained by using Numerical Building Model best reflects the conditions for the formation of runoff and author recommend this Model to hydrological studies.
Key words: drainage network, surface runoff, digital terrain models, suburbanization, Różany Strumień catchment


Słowa kluczowe


sieć drenażu, spływ powierzchniowy, numeryczne modele wysokościowe, suburbanizacja, zlewnia Różanego Strumienia, drainage network, surface runoff, digital terrain models, suburbanization, Różany Strumień catchment

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


American Society for Photogrammetry & Remote Sensing (ASPRS), 2011, Las Specification, Version 1.4 – R6.

Brun S. E., Band L. E., 2000: Simulating runoff behavior in an urbanizing watershed. Computers, Environment and Urban Systems v. 24, 5-22.

Choiński A., Gogołek A., Kaniecki A., Marciniak M., Ziętkowiak Z., 1995: Charakterystyka zlewni Różanego Potoku. W: Wody powierzchniowe Poznania, Problemy wodne obszarów miejskich, UAM Poznań, 304-313.

Costa-Cabral M. C., Burgess S. J., 1994: Digital Elevation Model Networks (DEMON): A model of flow over hillslopes for computation of contributing and dispersal areas. Water Res. Res., 30: 1681–1692.

Graf R., 2014: Przestrzenne zróżnicowanie spływu powierzchniowego w zlewniach zurbanizowanych na przykładzie miasta Poznania. W: T. Ciupa, R. Suligowski (red.): Woda w mieście. PTG, Kielce, 59-71.

Gutry-Korycka M., 2003: Możliwości modelowania odpływu ze zlewni zurbanizowanych i uprzemysławianych. W: T. Szczypek, M. Rzętała (red.): Człowiek i woda. PTG, Katowice–Sosnowiec, 38-53.

Jasiewicz J., 2010: Analiza topologiczna sieci drenażu w programie GRASS. W: Z. Zwoliński (red.): GIS – woda w środowisku. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, 87-120.

Kondracki J., 1978: Geografia Fizyczna Polski. PWN, Warszawa.

Królikowska J., Królikowski A., Tutak P., 2011: Analiza wpływu wartości współczynnika spływu na przepływy obliczeniowe w kanałach deszczowych. Rocznik Ochrona Środowiska, Politechnika Krakowska, t. 13, 597-606.

Li Z., Zhu Q., Gold Ch., 2005: Digital Terrain Modeling – Principles and Methodology.

Maidment D. R., Djokic D., 2000: Hydrologic and Hydraulic Modeling Support: With Geographic Information Systems.

Nowicka B., Soczyńska U., 1991: Modelowanie odpływu powierzchniowego metodą geomorfologiczną i hydrodynamiczną. Prace i Studia Geograficzne UW, 12, 177-186.

Richling A., Solon J., 2011: Ekologia krajobrazu, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Szymczak T., Szelenbaum C., 2003: Identyfing runoff source areas in a small lowland catchment using topografic wetness index. Journal of Water and Land Development, 7, 49-64.

Tompalski P., Wężyk P., 2011: Kartowanie pokrycia terenów zurbanizowanych przy zastosowaniu klasyfikacji obiektowej zintegrowanych geodanych lotniczego skanowania laserowego oraz zobrazowań geoeye-1. Roczniki Geomatyki, tom IX, zeszyt 2 (46), 2011, 121‑132.

Wang L., Liu H., 2006: An efficient method for identifying and filling surface depressions in digital elevation models for hydrologic analysis and modelling. International Journal of Geographical Information Science, 2, 193-213.

Weng Q., 2001: Modeling urban growth effects on surface runoff with the integration of remote sensing and GIS. Environmental Management, 6, 737-748.

Wężyk P., 2015: Podręcznik dla uczestników szkoleń z wykorzystania produktów LiDAR.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora