Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Analiza jakości popłuczyn z układu filtracyjnego krytej pływalni

Joanna Wyczarska-Kokot, Anna Lempart

Abstrakt


Streszczenie
Przedstawiono analizę jakości popłuczyn odprowadzanych z układu filtracyjnego w wybranej krytej pływalni. Oszacowano, że oszczędność związana z obniżeniem kosztów odprowadzania popłuczyn do kanalizacji w rozpatrywanym obiekcie może stanowić 40% całkowitego kosztu zużycia wody i odprowadzania ścieków w ciągu roku. Na podstawie badań jakości popłuczyn i analizy kosztów zaproponowano możliwości wykorzystania i zagospodarowania popłuczyn basenowych.

 

Analysis of the washings quality from the filter system in indoor swimming pool

Abstract
The analysis of the quality of washings discharged from the filter system in the selected indoor swimming pool was presented. It was estimated that the savings related to the cost reduction of discharging washings to the sewage system in the considered building can provide 40% of the total cost of water consumption and sewage disposal in the year. On the basis of the quality of washings and the cost analysis it was suggested the possibility of use of washings.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cieślar A., 2016: Analiza wskaźników zanieczyszczenia popłuczyn z instalacji basenowych wpływających na możliwość ich odprowadzenia do cieków wodnych, Praca magisterska, Gliwice, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Promotor: Joanna Wyczarska-Kokot.

Council Directive 86/280/EEC of 12 June 1986 on limit values and quality objectives for discharges of certain dangerous substances.

Directive 2006/118/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the protection of groundwater against pollution and deterioration.

Dojlido J., Dożańska W., Hermanowicz W., Koziorowski B., Zerbe J., 2010: Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków, Warszawa, Arkady.

Filter Backwash Recycling Rule, Technical Guidance Manual, Office of Ground Water and Drinking Water 2002 (4606M), EPA 816-R-02-014.

Kaul K., 2007: Handbook of Water and Wastewater Analysis, New Delhi, India, Atlantic Publishers and Dist.

Kompleks S. A.: UltraEcoSwim do odzysku wody popłucznej, GFW, Seminarium szkoleniowe. Sobieszewo 2016.

Kowal A. L., Świderska-Bróż M., 2007: Oczyszczanie wody, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN.

Lempart A., 2016: Analiza jakościowego i ilościowego bilansu wody i ścieków dla obiektu basenowego, Praca magisterska, Gliwice, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Promotor: Joanna Wyczarska-Kokot.

Reissmann F. G., Uhl W., 2006: Ultrafiltration for the reuse of spent filter backwash water from drinking water treatment, Desalination, 225-235.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).

Wyczarska-Kokot J., Piechurski F., 2002: Ocena filtracji i stopnia zanieczyszczenia wód popłucznych w instalacjach basenowych, Ochrona Środowiska, 1(84), 33-36.

Wyczarska-Kokot J., 2005: Jakość wód popłucznych z instalacji basenowych w aspekcie możliwości ich zagospodarowania, Instalacje Basenowe, Wyd. Politechniki Śląskiej, 107-120.

Wyczarska-Kokot J., 2009: Mikrobiologiczna ocena jakości wody w krytych pływalniach, Praca zbiorowa pod red. Kuś K., Piechurski F., Instalacje basenowe, Politechnika Śląska, Gliwice, 187-199.

Wyczarska-Kokot J., 2012: Analiza jakości wody basenowej na podstawie wewnętrznego i zewnętrznego monitoringu. Technologia Wody, 2(16), 16-22 i 39.

Wyczarska-Kokot J., 2015: Badania możliwości zagospodarowania popłuczyn z obiegów basenowych, Proceedings of ECOpole, 9(2), 803-813.

Wyczarska-Kokot J., 2016: Badania możliwości zagospodarowania popłuczyn z parku wodnego – studium przypadku. Praca zbiorowa pod red.: Dymaczewski Z., Jeż-Walkowiak J., Urbaniak A., Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, Poznań, Kudowa-Zdrój 2016, 223-232.

www.cena-wody.pl.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora