Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Zasady oceny higienicznej i wymagania dla armatury sanitarnej obciążonej ołowiem w instalacjach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Agnieszka Stankiewicz, Małgorzata Jamsheer‑Bratkowska, Dorota Maziarka, Renata Matuszewska

Abstrakt


Streszczenie
W pracy omówiono znaczenie oceny higienicznej w aspekcie ograniczania ryzyka związanego z zastosowaniem w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia wyrobów wykonanych z ołowiu bądź zawierających jego domieszki. Dokonano przeglądu materiałów i wyrobów mających największy udział w procesie wtórnego zanieczyszczenia wody ołowiem. Przedstawiono alternatywne sposoby dla ograniczenia wykorzystywania ołowiu do produkcji armatury sanitarnej.

 

Principles of evaluation and hygienic requirements for sanitary fittings containing lead in installations of water intended for human consumption

Abstract
The paper discusses the importance of hygienic assessment in terms of limiting the risk associated with the use of products made of lead or containing its additives in drinking water distribution systems. A review of materials and products with the largest influence on the process of secondary lead pollution of water intended for human consumption was made. Alternative ways to limit the use of lead in the production of sanitary fittings were presented.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


WHO Guidelines for drinking water quality, 4th edition, WHO, Genewa 2011, str. 383-5.

Lead in Drinking Water Quality. Background document for Preparation of WHO Guidelines for Drinking Water Quality. 2003, WHO, Geneva.

Dyrektywa Rady 98/83/WE z 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.UE.L.98.330.32).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015 r., Dz.U. 2015 poz. 1989 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Hayes C. R., Skubala N. D.: Is there still a problem with lead in drinking water in the European Union? Journal of Water and Health, 2009, 7, 4, 569-580.

Van den Hoven T. J., Bujis P. J., Jackson P. J., Gardner M., Leroy P., Baron J., Boireau A., Cordonnier J., Wagner I., de Moine H. M., Benoliel M. J., Papdopulos I., Quevauviller P: Developing a New Protocol for Monitoring of Lead in Drinking Water. 1999, EUR 19087, European Commission, Bruksela.

Jamsheer-Bratkowska M., Maziarka D., Stankiewicz A.: Ołów w materiałach konstrukcyjnych systemów wodociągowych wobec perspektywy zaostrzenia maksymalnych wartości akceptowalnych stężeń ołowiu w wodzie przeznaczonej do spożycia. Instal, 2012, 12, 66-69, (5).


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora