Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Analiza kosztów robocizny usuwania awarii sieci wodociągowych

Andrzej Studziński, Katarzyna Pietrucha-Urbanik

Abstrakt


Analiza kosztów robocizny usuwania awarii sieci wodociągowych

Streszczenie
W pracy przedstawiono analizę kosztów robocizny związanych z usuwaniem awarii przewodów wodociągowych. Analizę oparto na danych eksploatacyjnych pochodzących z sieci wodociągowej miasta średniej wielkości. Zauważono zależność czasochłonności naprawy od średnicy oraz materiału przewodu. Wraz ze wzrostem średnicy rośnie czas usuwania awarii, a w konsekwencji koszt robocizny. Pracochłonność naprawy wynika również z lokalizacji awarii, przewody prowadzone w pasie drogowym charakteryzuje wyższy koszt robocizny. Nie wykazano wyraźnej zależności między wiekiem przewodu a kosztami.
Słowa kluczowe: sieć wodociągowa, awaryjność, koszty usuwania awarii

Analysis of labour costs of water supply networks failure removal

Summary
In the paper the analysis of labour costs associated with failure removal of water pipes was presented. The analysis is based on operational data from the water supply system of the city of medium size. Time-consuming repair dependence on the pipe diameter and material was noted, together with the diameter failure removal time increases and consequently the labour cost. Labour intensity also results from the failure location, pipes run in right-of-way road are characterized by higher labour costs. There was no significant dependence between failure removal costs and pipe age, also in the impact of pipe destination on labour costs.
Key words: water network, failure, cost of failure removal


Słowa kluczowe


sieć wodociągowa, awaryjność, koszty usuwania awarii

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Herbert H.: Technical and economic criteria determining the rehabilitation and for renewal of drinking water pipelines. Proceedings of IWSA Regional Conference, Zurich 1994, s. 111-123.

Hotloś H.: Ilościowa ocena wpływu wybranych czynników na parametry i koszty eksploatacyjne sieci wodociągowych. Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007, s. 1-206.

Kwietniewski M., Rak J.: Niezawodność infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Polsce. Studia z zakresu inżynierii nr 67, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2010, s. 1-134.

Pietrucha-Urbanik K., Studziński A.: Wybrane aspekty kosztów oraz awaryjności przewodów przykładowego systemu wodociągowego, Rocznik Ochrona Środowiska 2016, vol. 18, nr. 2, s. 623-634.

Płuciennik S., Wibik J.: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. COBRTI Instal, Warszawa 2001.

Rak J., Tchórzewska-Cieślak B., Studziński A.: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie wodociągowym. Konferencja: Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie, zagrożenia utrzymanie ruchu wod-kan” 8-9.06.2010, Ustroń 2010, s. 11-19.

Rak J.: Bezpieczna woda wodociągowa. Zarządzanie ryzykiem w systemie zaopatrzenia w wodę. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009, s. 1-182.

Rak J., Pietrucha-Urbanik K.: New directions for the protection and evolution of water supply systems – smart water supply. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury – Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture. JCEEA, z. 62 (3/I/2015), s. 365-373. DOI: 10.7862/rb.2015.121.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030.

Studziński A., Pietrucha-Urbanik K.: Estymacja ryzyka sieci wodociągowej. T. 2, Water Supply and Water Quality, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Wielkopolski, Poznań 2012, s. 179-188.

Studziński A.: Amount of labour of water conduit repair. Safety, Reliability and Risk Analysis: Beyond the Horizon, (red.) R.D.J.M. Steenbergen, P.H.A.J.M. Van Gelder, S. Miraglia, A.C.W.M. Vrouwenvelder, s. 2081-2084, Londyn.

Studziński A.: Pracochłonność naprawy przewodów wodociągowych, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, z. 6, 2013, s. 226‑228.

Studziński A.: Ryzyko awarii magistrali wodociągowej „Szczepańcowa” w Krośnie, Instal. Teoria i praktyka w instalacjach, z. 11/2011, s. 58-62.

Studziński A., Pietrucha-Urbanik K.: Preventive maintenance and reliability of water supply system elements, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury – Journal of Civil Engineering, Environment And Architecture. JCEEA, z. 62 (3/I/2015), s. 429-436. DOI: 10.7862/rb.2015.126.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2017 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora