Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Analiza spływu powierzchniowego i lokalnych podtopień na skutek deszczy nawalnych w Poznaniu na podstawie modelu Cloudburst

Kamil Jawgiel

Abstrakt


W pracy przedstawiono zagadnienie powodzi błyskawicznych i podtopień wywołanych intensywnymi opadami deszczu w Poznaniu. Problem ten nasilił się w ostatnich latach na skutek postępujących zmian klimatu oraz intensyfikacji zabudowy. Celem opracowania było znalezienie obszarów zagrożonych wystąpieniem podtopienia przy założeniu opadu o konkretnej wysokości. Badanie zostało przeprowadzone dla opadów charakterystycznych o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 10, 20 i 100 lat. W pracy posłużono się modelem Cloudburst stosowanym przez Duński Instytut Meteorologiczny, który uwzględnia także rzeźbę i cechy fizjograficzne zlewni. Wykorzystane dane przestrzenne stanowiły materiały o najwyższej dostępnej rozdzielczości, czyli bazy danych BDOT (Baza Danych Obiektów Topograficznych) i ISOK (Informatyczny System Osłony Kraju). Wynikiem opracowania są trzy mapy z wyznaczonymi strefami zalewu, uzależnionymi od wysokości opadu modelowego.
Słowa kluczowe: Spływ powierzchniowy, podtopienia, powodzie błyskawiczne, Poznań, Cloudburst.


Analysis of surface runoff and local flooding due to torrential rains in Poznan based on the Cloudburst model
The paper presents the problem of flash floods caused by heavy rains in Poznan. This problem has intensified in recent years as a result of climate change intensification and increase sealed areas. The purpose of the study was to find areas at risk of flooding on the assumption of precipitation of a various height. The study was conducted for precipitation with a probability of occurring once in 10, 20 and 100 years. The work was based on the Cloudburst model used by the Danish Meteorological Institute, which also includes the physiographic characteristics of the catchment area. The spatial data used was the highest available resolution for Poznan, BDOT and ISOK. The result of the study are 3 maps with designated flood zones, depending on precipitation.
Keywords: Runoff, flooding, flash flood, Poznan, Cloudburst.


Słowa kluczowe


Spływ powierzchniowy, podtopienia, powodzie błyskawiczne, Poznań, Cloudburst

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balstrøm T., 2015: Assessment of flood risks for residential areas caused by cloudbursts, Aalborg.

Biedroń I., Walczykiewicz T., 2009: Problemy w określaniu zagrożenia powodziowego i oceny ryzyka powodziowego na terenach górskich. Czasopismo Techniczne 10: 83-88.

Bryndal T., 2011: Identyfikacja małych zlewni podatnych na formowanie gwałtownych wezbrań (na przykładzie Pogórza Dynowskiego Strzyżowskiego i Przemyskiego). Przegląd Geograficzny 1: 27-49.

Bryndal T., 2014: Parametry hydrologiczne gwałtownych wezbrań opadowo-nawalnych w małych zlewniach, w polskiej, słowackiej i rumuńskiej części Karpat. Przegląd Geofizyczny 1: 5-21.

Dobija A., Dynowska I., 1975: Znaczenie parametrów fizjograficznych zlewni dla ustalenia wielkości odpływu rzecznego. Folia Geographica, ser. Geographica Physica 9: 77-129.

Graf R., 2014: Przestrzenne zróżnicowanie spływu powierzchniowego w zlewniach zurbanizowanych na przykładzie miasta Poznania, [w:] Woda w mieście, Monografie Komisji Hydrologicznej PTG – tom 2, Kielce, s. 59–71.

Jawgiel K., 2015: Małe powodzie na rzekach lewobrzeżnej Warty w Poznaniu. Przegląd Wielkopolski nr 3(109): 54-57.

Jawgiel K., 2016: Interaktywny geoserwis dotyczący gwałtownych wezbrań i powodzi błyskawicznych wykorzystujący obserwacje VGI i PGI, Roczniki Geomatyki, Tom XIV, Zeszyt 3(73): 343–350.

Kaniecki A., 2013: Wpływ antropopresji na przemiany środowiskowe w dolinie Warty w Poznaniu. Landform Analysis vol. 24: 23-34.

Lorenc H., 2012: Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne (cywilne i ekonomiczne) kraju, Projekt Klimat, IMGW-PIB, Warszawa.

NOAA, 2010: Flash Flood Early Warning System Reference Guideo.

Pociask-Karteczka J., Żychowski J., 2014: Powodzie błyskawiczne (Flash Floods) – przyczyny i przebieg. Monografie Komisji Hydrologicznej PTG – t. 2: 213-226, Kielce.

Soczyńska U. (red.), 1997: Hydrologia dynamiczna. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2017 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora