Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Wymagania sanitarne jakości wody w kąpieliskach sztucznych

Małgorzata Jamsheer-Bratkowska, Agnieszka Stankiewicz, Renata Matuszewska

Abstrakt


Artykuł omawia wymagania sanitarne jakości wody w obiektach typu kąpieliska sztuczne. Obiekty te stanowią grupę pośrednią między kąpieliskami a pływalniami, a dotyczące ich wymagania sanitarne nie są przedmiotem regulacji prawnych. Ryzyko sanitarne dotyczące powyższych obiektów wymaga szczególnej uwagi ze względu na niestosowanie w nich jakichkolwiek środków do dezynfekcji wody oraz ograniczenie uzdatniania wody wyłącznie do metod naturalnych (kruszywa wiążące fosforany, oczyszczanie wody przez nasadzenia roślinne). Organy sanitarne nie mają doświadczenia w sprawowaniu nadzoru nad takimi obiektami, nie dysponują też kryteriami, na których należy opierać tego typu ocenę. W Europie zachodniej obiekty te są stosunkowo liczne, w związku z tym można oczekiwać wzrostu ich liczebności w Polsce w najbliższym czasie.

Sanitary requirements for water quality in artificial bath facilities
The article discusses the sanitary requirements of water quality in artificial bath facilities. These facilities are an intermediate group between bathing sites and swimming pools and their sanitary requirements are not regulated. Sanitary risks related to the above mentioned objects require special attention, because they do not use any water disinfectant, and water treatment is limited to natural methods (phosphate-binding aggregates, plant water treatment). Sanitary bodies have no experience in supervising such facilities and do not have the criteria on which they can base such assessments. In Western Europe, these objects are relatively numerous, and as a result, they may be expected to increase in their numbers in Poland in the near future.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 15 luty 2006 dotycząca zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylająca dyrektywę 76/160/EWG.

Dyrektywa L64/38, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.3.2006.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, Dz.U. 2015, poz. 2016.

Roporządzenie Ministra Zdrowia z 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach i miejscu wykorzystywanym do kąpieli, Dz.U. 2016, poz. 1602.

Tanja Büttner: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (Hrsg.): Empfehlung für Planung, Bau und Instandhaltung von privaten Schwimm- und Badeteichen. Aus der Arbeit des RWA “Private Schwimm/Badeteiche” in Abstimmung mit dem AK “Private Schwimm/Badeteiche). FLL, Bonn 2006, ISBN 978-3-940122-28-5.

Risques sanitaires liés aux baignades artificielles. Evaluation des risques sanitares. Avis de l’Afsset, Agence française de sécurité sanitaire de l’environment et du travail, Maison-Alfort 2009, ISBN 978-2-11-0985002.

Hygienische Anforderungen an Kleinbadeteiche (künstliche Schwimm- und badeteichanlagen). Emfehlung des Umweltbundesamtes. Bundesgesundsheitsblatt – Gesundheitsforch-Gesundsheitsschutz 2003, 46, 6:527-529, doi 10.1007/s00103-003-0627-0.

Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (Hrsg.): Richtlinien für Planung, Bau, Instandhaltung und Betrieb von Freibädern mit biologischer Wasseraufbereitung (Schwimm- und Badeteiche). FLL, Bonn 2011, ISBN 978-3-940122-28-5.

Empfehlung (1998) Hygieneanforderungen an künstliche Bioteiche, die als Badegewässer benuzt warden. Bundesgesundhbl., 1998, 41, 10: 441-443.

Verordnung des Bundesministers für Gesundheit über Hygiene in Bädern, Warmsprudelwanneen (Whirlwannen), Saunaanlagen, Warmluft- und Dampfbädern und Kleinbadeteichen. Bäderhygieneverordnung – BhygV, BGBI.II 321/2012 idgF (Abschnitt 6 – Kleinbadeteichen).

Ėtangs de baignade. Recommendations pour l’évaluation hygiénique des étangs de baignade publique aménagés artificiellement. Office fédéral de la santé publique (OFSP).


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2017 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora