Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Ograniczanie strat wody poprzez monitoring przepływu na przykładzie hydroforni

Kamil Świętochowski

Abstrakt


Ograniczanie strat wody poprzez monitoring przepływu na przykładzie hydroforni
Limiting water losses through flow monitoring on the hydrophore example

Streszczenie
Straty wody w sieci wodociągowej stanowią ciągłe wyzwanie dla przedsiębiorstw wodociągowych. Jedną z metod pomocnych w ograniczaniu strat wody stanowi monitoring przepływu. W artykule przedstawiono wpływ monitoringu na ograniczanie strat wody w sieci wodociągowej. Opisano czym jest strefa pomiaru przepływu oraz z czego składa się punkt pomiarowy. W badaniach zastosowano rejestrator przepływu z komunikacją przez GPRS. Przedstawiono wyniki pomiaru przepływu w wybranej hydroforni. Dokonano analizy przepływu i zaprezentowano sposoby interpretacji Minimalnego Nocnego Przepływu. Dokonano symulacji MNP w sytuacji, gdyby na hydroforni nie zastosowano monitoringu przepływu oraz przedstawiono jak kształtowałyby się straty wody w hydroforni w zależności od szybkości zauważenia zwiększonego zużycia wody.
Słowa kluczowe: monitoring przepływu, straty wody, minimalny nocny przepływ


Abstract
Water loss in the water supply network is a continuing challenge for water supply companies. One of the methods to help reduce water loss is a flow monitoring. The article presents the impact of monitoring on the reduction of water losses in the water supply network. Describes the measurement zone is the flow and which comprises a measuring point. The research uses a flow recorder with GPRS communication. The results of flow measurement in selected hydrophore are presented. An analysis of the flow and the interpretation of the Minimum Night Flow was presented. MNP simulations were carried out in case no flow monitoring was performed at the hydrophore and how the water losses at the hydroforming plants would be affected depending on the rate of increased water consumption.
Key words: flow monitoring, water loss, minimal night flow


Słowa kluczowe


monitoring przepływu, straty wody, minimalny nocny przepływ

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


R. Radecki, S. Speruda, 2003: Ekonomiczny poziom wycieków. Modelowanie strat w sieciach wodociągowych. Wydawnictwo Translator s.c., Warszawa.

Thornton J., Sturm R., Kunkel G., 2008: Water Loss Control. McGrow-Hill.

Karta katalogowa rejestratora CellBox firmy Aquard.

Karta katalogowa rejestratora Cello firmy HWM-Water.

Karta katalogowa rejestratora CDL firmy Sensus.

Karta katalogowa rejestratora MacR6 firmy PLUM.

Karta katalogowa rejestratora PrimeLog+ firmy Primayer.

Karta katalogowa rejestratora XiLog+ firmy Primayer.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2017 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora