Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Korelacja szumu wycieku – przegląd zagadnienia i urządzeń

Kamil Świętochowski

Abstrakt


Korelacja szumu wycieku – przegląd zagadnienia i urządzeń
Leak noise correlation – review of method and devices

Streszczenie
Niniejszy artykuł stanowi zebranie najważniejszych informacji o jednej z metod lokalizacji nieszczelności – korelacji szumu wycieków. Pierwsze takie urządzenia opracowano w latach 70. XX w. i są one cały czas wzbogacane o nowe funkcjonalności poprawiające wydajność i precyzję lokalizacji wycieków. Korelatory szumu wycieku stały się, obok geofonu, podstawowym narzędziem walki ze stratami wody w sieciach wodociągowych. W artykule przedstawiono metodę korelacji szumu wycieku oraz dokonano klasyfikacji obecnych na rynku korelatorów szumu wycieków. Dokonano charakterystyki czujników stosowanych w korelatorach szumu wycieku oraz ich zastosowania w praktyce. W artykule omówiono wady i zalety korelatorów szumu wycieków oraz scharakteryzowano najczęstsze błędy pojawiające się w trakcie lokalizacji wycieków wody.
Słowa kluczowe: korelacja szumu wycieku, straty wody

Abstract
This article is a collection of the most important information about one of the methods of locating a leak – the leak noise correlation. The first devices were developed in the 1970s and are constantly being enriched with new functionality that improves the performance and precision of leakage locations. Leak noise correlators have become a primary tool in the fight against water losses in water supply networks. The paper presents the method of leak noise correlation and classification of current leak noise correlators in the market. The characteristics of the sensors used in leak noise correlators coefficients and their practical application have been investigated. The article discusses the advantages and disadvantages of leak noise correlators and the most common errors occurring during the location of water leaks.
Key words: leak noise correlation, water loss


Słowa kluczowe


korelacja szumu wycieku, straty wody

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Berger M., Ways M., 2003: Poszukiwania przecieków sieci wodociągowych. Poradnik. Warszawa.

Chyuan H.J., 2007: Leak detection and localization in water distribution network by acoustic method. Faculty of Civil Engineering Universiti Teknologi Malaysia.

Gwoździej-Mazur J., Świętochowski K., 2017: Porównanie skuteczności lokalizacji wycieku wody multikorelatorem wyposażonym w akcelerometry piezoelektryczne i czujniki hydrofonowe, Instal, nr 1, s. 56-59.

Hamilton S., Charalambous B., 2013: Leak Detection. Technology and Implementation. IWA Publishing.

Pilcher R., 2003: Leak detection practices and techniques: a practical approach. Water21, s. 44-45.

Świętochowski K., 2017: Lokalizacja wycieków na przewodach wodociągowych wykonanych z tworzyw sztucznych. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, Tom 91, s. 249-251, DOI: 10:15199/17.2017.6.2.

Świętochowski K., 2016: Analiza możliwości zastosowania urządzeń do wykrywania wycieków na sieciach wodociągowych na podstawie korelatora wyposażonego w akcelerometry i czujniki hydrofonowe. Praca magisterska, promotor dr. inż. Joanna Gwoździej‑Mazur, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2017 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora