Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Czy warto stosować filtry dzbankowe? (część 2)

Michał Michałkiewicz, Izabela Kruszelnicka, Dobrochna Ginter-Kramarczyk

Abstrakt


Czy warto stosować filtry dzbankowe? (część 2)
Is it worth using water filter jugs? (part 2)

Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań fizykochemicznych wody przefiltrowanej przez filtry dzbankowe i wykorzystywanej dla celów spożywczych (pitnych) w indywidualnych gospodarstwach domowych. Budowa, właściwości, wyniki badań mikrobiologicznych i zasada działania filtrów dzbankowych, zostały omówione w części 1 (Technologia Wody nr 54, 4/2017) [1]. Specyfika wykorzystania i okres eksploatacji różnych filtrów dzbankowych wpływa w znacznej mierze na zmianę niektórych parametrów fizykochemicznych przefiltrowanej wody. Wielu użytkowników decyduje się na filtrację często dobrej jakości wody wodociągowej [2], uważając, że uzyska produkt o jeszcze lepszych parametrach. Niestety, najczęściej użytkownicy nie zdają sobie sprawy z tego, że proces filtracji może pozbawić ich wielu niezbędnych makro- i mikroelementów, które występują wyłącznie w wodzie, a także z tego, że niektóre parametry przefiltrowanej wody są niezgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi [3-5].
Słowa kluczowe: jakość wody, filtry dzbankowe, filtracja

Abstract
The article presents the results of physicochemical studies of water filtered by water filter jugs. This water is used for drinking purposes in individual households. The construction, properties, results of microbiological tests and the principle of operation of jug filters are discussed in part 1 (Technologia Wody, No. 54, 4/2017) [1].The use and lifetime of various jug filters affect the change of some physicochemical parameters of the filtered water. Many users choose to filtered tap water, which is often of good quality [2]. They think, that they will get a product with even better parameters. Unfortunately, people do not realize that the filtration process can deprive them of many essential macro – and micronutrients that occur in the tap water. Then the filtered water parameters are incompatible with the Regulation of the Minister of Health on the quality of water intended for human consumption [3-5].
Key words: water quality, water filtering jugs, filtration


Słowa kluczowe


jakość wody, filtry dzbankowe, filtracja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kruszelnicka I., Ginter-Kramarczyk D., Michałkiewicz M.: Czy warto stosować filtry dzbankowe, TW 2017, 54(4), 16-21.

http://zdrowyportal.com/sites/210/czy-picie-kranowki-jest-zdrowe.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz.U. 2015 poz. 1989.

Jezierska K., Podraza W., Domek H., Szwed J.: Metoda oceny skuteczności oczyszczania wody w dzbankowych filtrach domowych, Inżynieria Ekologiczna, 2014, 37, 62-71.

http://www.filtry-do-wody.info/czy-warto-kupowac-dzbanek-filtrujacy/.

PN-EN ISO 9963-1:2001, Jakość wody – Oznaczanie zasadowości – Część 1: Oznaczanie zasadowości ogólnej i zasadowości wobec fenoloftaleiny.

PN-ISO 6058:1999, Jakość wody – Oznaczanie zawartości wapnia – Metoda miareczkowa z EDTA.

Gizińska M., Pytka A., Skwarzyńska A., Micek A., Jóźwiakowski K., Marzec M., Sosnowska B.: Porównanie skuteczności działania i żywotności filtrów dzbankowych do wody, TW 2014, 2(34), 25-29.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2017 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora