Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Interpretacja wyników próbnego pompowania studziennego na podstawie bilansu energii

Krzysztof Polak

Abstrakt


Interpretacja wyników próbnego pompowania studziennego na podstawie bilansu energii
The Interpretation of step drawdown test based on energy balance

Streszczenie
Sprawność hydrauliczną studni głębinowej określić można na podstawie próbnego pompowania badawczego. Metodykę prowadzenia pomiarów oraz sposób opracowania wyników podał Jacob [1947]. W niektórych przypadkach wyniki próbnych pompowań były jednak trudne do zinterpretowania za pomocą tej metody. Wielu autorów proponowało więc liczne modyfikacje, pomocne przy interpretacji wyników badań. W pracy niniejszej zaproponowano kompleksową metodę oceny próbnego pompowania, w którym wykorzystano równanie Jacoba jako jeden z elementów prawa Bernoulliego. W odróżnieniu od dotychczasowych rozwiązań, w zaproponowanej metodzie konieczny jest pomiar ciśnień w układzie pompowo-tłocznym. Interpretację wynikowego równania omówiono na wykresach. Przeprowadzony wywód prowadzi do wniosku, że anomalie występujące na ostatnich stopniach pompowania próbnego mogą być wywołane nieprawidłowym doborem agregatu pompowego. Uznaje się ponadto, że opis zjawiska podany przez Jacob’a jest wyczerpujący, a modyfikacje podane np. przez Rorabaugh’a, w świetle przedstawionej analizy, nie znajdują swojego uzasadnienia. Zaproponowana w niniejszej pracy metoda pozwala nie tylko na ocenę hydraulicznej sprawności ujęcia, ale także na ocenę sprawności hydraulicznego układu pompowo-tłocznego. Główną zaletą metody jest możliwość jej wykorzystania dla ograniczenia energochłonności.
Słowa kluczowe: studnia głębinowa, bilans energii, agregat pompowy, zeskok hydrauliczny, straty energii

Summary
The hydraulic efficiency can be determinate on the basis of step drawdown test. The methodology of measuring and developing of the results was given by Jacob (1947). In some cases, however, the results of the step drawdown tests were difficult to interpret by the proposed method. Many authors have proposed numerous modifications to develop of methodology of the results interpretation. In this work, comprehensive pumping test evaluation method, which uses the Jacob equation as one elements of Bernoulli’s law elements, have been presented. In the proposed method it is necessary to measure the pressure in the pump unit and pipeline systems. The interpretation of the resulting equation is discussed in the graphs. The argument leads to the conclusion that the anomalies present at the last stages of the step drawdown test may be due to an improper selection of the pump unit. It is considered that the description of the phenomenon given by Jacob is exhaustive. The modifications given by, for example Rorabaugh, are not justified, from point of view of the analysis presented in this paper. The proposed method is based on energy balance. So, it allows to assess the hydraulic efficiency of the well, however, the evaluation of the hydraulic efficiency of the pump unit and pipeline system is also practible. The main advantage of the method is its ability to reduce energy consumption.
Key Words: water wells, pressure balance, pump unit, well loss, energy loss


Słowa kluczowe


studnia głębinowa, bilans energii, agregat pompowy, zeskok hydrauliczny, straty energii

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Atkinson L.C., Kemping P.G., Wright J.C., Liu H. (2010): The Challenges of Dewatering at the Victor Diamond Mine in Northern Ontario, Canada. Mine Water Environ, 29(2): s. 99-101.

Bierschenk W.H. (1963): Determining well efficiency by multiple step-drawdown tests. International Association of Scientific Hydrology, s. 493-507.

Jacob C.E. (1947): Drawdown test to determine effective radius of artesian well. – Transactions of the American Society of Civil Engineers, 112(1), 1047-1064.

Motyka J., Wilk Z. (1986): Zastępczy promień strefy nieliniowej filtracji wokół studni zgłębionej w skałach szczelinowo-krasowych. Archiwum Górnictwa, vol. 31, nr 2, s. 90-94.

Polska Norma PN-G-02318S. Studnie wiercone. Zasady projektowania, wykonania i odbioru. 1997.

Rorabaugh M.I. (1953): Graphical and theoretical analysis of step drawdown test of artesian well. ASCE Proc., Hydraulic Division, ASCE, Washington DC., 9, 1–14.

Strączyński M. (2017): Diagnostyka w eksploatacji pomp i ujęć głębinowych, Forum Eksploatotora, maj/czerwiec, s. 68-70.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2017 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora