Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – ocena ryzyka i bardziej elastyczne podejście do badań monitoringowych wody

Dorota Maziarka, Agnieszka Stankiewicz, Małgorzata Jamsheer-Bratkowska, Renata Matuszewska

Abstrakt


Nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – ocena ryzyka i bardziej elastyczne podejście do badań monitoringowych wody
Amendment of Order of Minister of Health on the quality of water intended for human consumption – risk assessment approach and flexibility in performing monitoring

Streszczenie
W artykule przedstawiono główne założenia projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, której celem jest implementacja zaleceń dyrektywy Komisji (UE) 2015/2017. Koncentrują się one wokół przeprowadzania oceny ryzyka w systemach zaopatrzenia w wodę, pozwalającej na stosowanie elastycznego podejścia do monitorowania jakości wody, w większym stopniu uwzględniającego specyficzną jakość wody i ukierunkowanie kontroli związanych z nią zagrożeń. Projekt przewiduje także zmodyfikowany sposób postępowania w przypadku przekroczeń wartości dopuszczalnych przez parametry wskaźnikowe. Określa też szczegóły zatwierdzania przez Państwową Inspekcję Sanitarną systemu jakości badań wody w laboratoriach, w których w ramach kontroli wewnętrznej wykonywane są badania wody, wykorzystywane w monitorowaniu i nadzorze sanitarnym.

Abstract
This article presents the main assumptions of the amendment to the Regulation of the Minister of Health on the quality of water intended for human consumption, which aims to implement the recommendations of Commission Directive (EU) 2015/2017. They focus on conducting risk assessments in water supply systems, allowing a more flexible approach to water quality monitoring that takes greater account of the specific water quality and the control of the associated risk. The project also modifies an approach in case of exceeding the limit values by the indicator parameters, making it less stringent. It also details the approval by the State Sanitary Inspection of the water quality testing system in laboratories where internal water quality control is performed for the purposes of drinking water monitoring and sanitary control.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dyrektywa 98/83/WE z 5.12.1998 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. OJ L 330 5.12.1998, str. 32.

Dyrektywa Komisji (UE) 2015/1787 z 6 października 2015 r. zmieniająca załączniki II i III dyrektywy Rady 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. OJ L 260, 7.10.2015, str. 6.

Plany bezpieczeństwa wody. W: Wytyczne (WHO) dotyczące jakości wody do picia. WHO, 4 wyd., 2011; polska wersja językowa Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, Bydgoszcz, 2014, s. 51.

Ustawa z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Dz.U. 2016 r., poz. 1688.

Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, Dz.U. 2017, poz. 328 ze zm.

Ustawa z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Dz.U. 2017, poz. 1566.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2017 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora