Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Warunkowa przydatność wody do spożycia w świetle rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – praktyczne problemy

Małgorzata Jamsheer-Bratkowska, Agnieszka Stankiewicz, Renata Matuszewska

Abstrakt


Warunkowa przydatność wody do spożycia w świetle rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – praktyczne problemy

Omówiono aktualnie obowiązujące regulacje prawne, dotyczące stwierdzania warunkowej przydatności wody do spożycia i zasad postępowania w przypadku przekroczenia wartości parametrycznych przez wybrane wskaźnikowe parametry jakości wody. Podstawowym warunkiem takiego rozwiązania jest upewnienie się, że nie wpływa ono szkodliwie na zdrowie ludzi. Przedstawiono zasady dokonywania takiej oceny w odniesieniu do grup parametrów, których dotyczy możliwość stwierdzania warunkowej przydatności wody do spożycia.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, OJ L 330, 5.12.1998, p. 32-54.

Dyrektywa Komisji (UE) 2015/1787 z dnia 6 października 2015 r. zmieniająca Aneks II i Aneks III do dyrektywy Rady 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, OJ L 260, 7.10.2015, p. 6-.

WHO guidelines for drinking water quality, 4th edition, incorporating the 1st addendum. WHO, Genewa, 2017.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2018 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora